Darbs ar karmu

Rozārijs*


Priekšvārds


Karmas Valde, kura sanāca divu nedēļu garumā, sākot ar 2005. gada 23. jūniju, pieņēma lēmumu par to, ka, sākot ar 2005. gada 23. jūliju, katra mēneša 23. datumā jūs iegūstat bezprecedenta iespēju transformēt personīgo karmu un planētas karmu. Katra mēneša 23. datums jums dod iespēju atstrādāt nākošā mēneša karmu ar lūgšanu, pavēļu, Rozāriju vai mantru lasīšanas palīdzību.


Ja pietiekoši liels cilvēku skaits katra mēneša 23. datumā veltīs nākošā mēneša karmas transmutācijai kaut vienu stundu dienā, tad jūsu pūles karmas transmutācijā tiks palielinātas proporcionāli cilvēku skaitam, kuri piedalīsies šajās lūgšanās. Piemēram, ja, jūs ieskaitot, 23. datuma rituālā uz visas zemeslodes piedalīsies 1000 cilvēku, tad jūsu pūliņi tiks pavairoti tūkstoškārtīgi. Ja šajā rituālā piedalīsies 10000 cilvēku, tad jūsu pūles tiks palielinātas 10000 reizes. Ja jums atļauj jūsu dzīves apstākļi, tad jūs varat šim rituālam atlicināt vairāk nekā vienu stundu. Tik, cik jums nebūs apgrūtinoši.


Rituālā var izmantot tās lūgšanas un pavēles, kuras jums ir ierastas. Pats galvenais – tas ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ar visu savu būtni ir jātiecas uz jūsu personīgo pūļu apvienošanu ar tūkstošu gaismas nesēju pūlēm, kuri ir izvietoti pa visu zemeslodi.


 Karmas Valdes sēdē 2006. gada 25. decembrī tika nolemts, ka katrs planētas Zeme iedzīvotājs, kurš sasniedzis noteiktu apziņas līmeni, daļu enerģijas, kuru tas atbrīvo lūgšanu laikā vai savas kalpošanas laikā Dzīvībai, būs spējīgs tērēt tam, lai atlikusī Zemes cilvēces daļa arī varētu pēc iespējas ātrāk sasniegt to apziņas līmeni, kāds ir nepieciešams pašreizējā evolucionārās attīstības etapā. Sākot no 2007. gada 23. janvāra, papildus tiem šīs svarīgās dispensācijas punktiem, kas jau ir spēkā, pievienojas vēl viens ļoti svarīgs punkts. Katrs no jums, kuri vēlēsies, var virzīt savu enerģiju uz to cilvēku karmas transmutāciju, kuri savā attīstībā ir palēninājuši tempus un nav spējīgi saprast daudzas Dievišķās Patiesības. Tas var attiekties uz jūsu tuviniekiem, jūsu radiniekiem un pat pavisam nepazīstamiem cilvēkiem, pret kuriem jūs jūtat īpašu tuvību. Jūs varat katra mēneša 23. datumā izteikt aicinājumu un transmutēt to karmu, kura traucē jūsu izvēlētajam cilvēkam sasniegt nākošo apziņas līmeni. Pagaidām šo dispensāciju katrs no jums var pielietot tikai vienam cilvēkam. Piemēram, jūsu vīram vai sievai, jūsu bērnam vai vienam no jūsu vecākiem, vai arī tam cilvēkam, kuram jūs izvēlaties palīdzēt.

 


Tēva, Mātes, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen!


Ticības Apliecinājums

Es ticu Vienīgajam Dievam –

Debesu un Zemes Radītājam, kura klātbūtne ir visā Dzīvībā.

Ticu Viņa Likuma Pareizībai un ar paļāvībā paļaujos

Viņa Likuma Gudrībai.

Es ticu Dieva Valstībai, kas izpaužas kā Debesīs, tā arī uz Zemes.

Es Ticu Dieva – Tēva, Mātes, Dēla un Svētā Gara Vienotībai.

Āmen!


Mūsu Tēvs Debesīs!

Svētīts lai top tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība,

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Un piedod mums mūsu parādus,

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.

Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi.


Āmen (Mateja 6:9-13)


Dievmāte

Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi;

Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavs dēls Jēzus.

Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums, Dieva dēliem un meitām,

Tagad un mūsu uzvaras stundā.

 (3 reizes)


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.


Karmas likuma izpausme fiziskajā pasaulē


Mūsu Tēvs

1. Kad jūs atnākat iemiesojumā, tad priekškars aizveras aiz jums un jūs vairs neatceraties to, kas ar jums notika pirms iemiesošanās, jūs aizmirstat jūsu iepriekšējos iemiesojumus. Ne vienmēr eksistēja tāda lietu kārtība. Un šī priekškara aizvēršana drīzāk ir humāna nekā ierobežojoša attiecībā pret jūsu dzīvesplūsmām. Lieta tā, ka daudzās jūsu dzīvēs jūsu rīcība bija ne tā pati labākā, un, ja jūs atcerētos visus savus smagos nodarījumus un ļaunprātības, tad jūs nevarētu darboties jūsu tagadējā dzīvē. Tādēļ priekškars jūsu atmiņā aizveras tūlīt pēc jūsu piedzimšanas.


Dievmāte

2. Tomēr šis priekškars nav blīvs tiem, kas ar saviem nopelniem ir ieminuši ceļu, lai iegūtu spējas redzēt pagātni un nākotni. Jūs zināt, ka gaišredzības dāvanas bija daudziem praviešiem un svētajiem, kas bija iemiesojušies uz Zemes pagātnē un tagadnē. Priekškars sāk pacelties, kad jūsu četri zemākie ķermeņi iegūst noteiktu tīrības pakāpi un jūsu apziņa sasniedz to līmeni, pie kura viņa nevar nobīties no dažām lietām, kas gadās, notiekot mijiedarbībai starp pasaulēm.


Dievmāte

3. Cilvēciskā apziņa patiesībā ir ļoti ierobežota. Viņu ierobežo tā loma, ko jūs spēlējat šajā patreizējā dzīvē, un viņu ierobežo jūsu karma, ko jūs radījāt iepriekšējās dzīvēs. Patiesībā jūsu karma ir tas šķērslis, kas stāv starp jums un smalkākām pasaulēm. Jūsu karma ir enerģija, blīva enerģētiska substance, kurai ir ļoti zemas vibrācijas pēc savas frekvences. Un šīs zemās vibrācijas ir tas aizkars, kas atdala jūs no mūsu pasaules.


Dievmāte

4. Tāpēc, mīļotie, nav nekādas atšķirības starp jums un Gaismas Būtnēm, izņemot atšķirību mūsu vibrācijās. Un, kad ar jūsu centienu un nopelnu palīdzību jūs gūstat iespēju atbrīvoties no jūsu karmas, atbrīvoties no jūsu nepilnībām, tad jūs iegūstat spēju sazināties ar mūsu pasauli, uzturēties mūsu pasaulē. Jūsu pasaules uztveres diapazons paplašinās, un jūs iegūstat daudzas spējas, kuras sauc par Svētā Gara dāvanām.

Tāpēc mūsu vēstījumu mērķis ir dot jums skaidrāku izpratni par to, ka tikai jūs paši, jūsu darbības pagātnē un tagadnē ir radījušas to aizkaru, kas jūs atdala no Dieva Reālās Pasaules. Un, tā kā pēc Dieva ieceres viss šajā visumā attīstās pa evolūcijas ceļu, tad nākošais etaps, ko jūs neizbēgami sasniegsiet, būs atbrīvošanās etaps no jūsu zemes iemiesojumu karmas.


Dievmāte

5. Jūs atbrīvojaties no jūsu karmas un paceļaties uz augstāku enerģētisko līmeni.

Un patiesībā atbrīvoties no karmas var vairākos veidos. Var izdarīt pareizas izvēles. Jūsu dzīve nav nekas cits kā situāciju virkne, kurās jums vienmēr tiek dota iespēja izdarīt vienu no divām izvēlēm. Viena no izvēlēm tuvina jūs Dievam, bet otra izvēle attālina jūs no Dieva. Viss ir ļoti vienkārši. Un visu dzīves situāciju daudzveidību var izteikt ar šīm divām izvēlēm.

Un šis ceļš ir vienīgais, pa kuru iet visi cilvēki, kas ir iemiesojušies virs Zemes. Pārējie ir palīgceļi.


Dievmāte

6. Jums ir zināms tāds ceļš kā lūgšanu prakse, kad jūs ar jūsu sirds momentuma palīdzību pievelkat papildu Dievišķo Enerģiju jūsu dzīvē un ar šīs Enerģijas palīdzību izšķīdināt jūsu karmiskos uzslāņojumus.

Nesen jums tika stāstīts par augstāku karmas izšķīdināšanas praksi ar čakru pulsācijas palīdzību [1] . Bet diemžēl šī prakse kļūst pieejama tikai uz pietiekoši augsta jūsu garīgo sasniegumu līmeņa. Bet galvenais jums ir tiekšanās uz jūsu ierobežotā stāvokļa pārvarēšanu, kurā jūs atrodaties karmisko cēloņu dēļ. Ja jūs zināt diagnozi, tad jums ir vieglāk atrast pareizu ārstēšanu un pielietot šo ārstēšanu jūsu dzīvē. Tāpēc viss, ko jūs darāt jūsu dzīvē, ir veids, kā jums pārvarēt jūsu ierobežoto karmisko stāvokli. Tādēļ jūs arī pieņemat iemiesojumu.


Dievmāte

7. Tāds ir šīs pasaules Likums. Kādreiz jūs izvēlējāties pārbaudīt sevi iemiesojumā kā individualitāti. Jūs ieguvāt brīvību savu eksperimentu veikšanai. Un jūs sākāt izmantot Dievišķo Enerģiju pēc saviem ieskatiem. Priekš tā jums tika dota personība. Noteiktā evolūcijas attīstības posmā jūsu personība tika apveltīta ar saprātu. Bet saprātam piemīt divējāda daba. Tam ir iespēja izvēlēties, kā izmantot savas spējas. Un jūsu eksperimentu rezultātā ar jūsu prātu jūs sākāt ietīt sevi arvien blīvākās un blīvākās enerģijās, radot karmu, tas ir, izmantojot Dievišķo Enerģiju nevis atbilstoši Dieva iecerei, bet atbilstoši jūsu pašu prāta nodomam.


Dievmāte

8. Jūsu darbība blīvajā fiziskajā pasaulē miljonu gadu laikā ir radījusi to apkārtējo realitāti, kurā jūs atrodaties. Jūs zināt, ka jūsu apkārtējā pasaule ir tikai spogulis, kurā atspoguļojas jūsu nepilnīgā apziņa. Tas bija etaps, kad saskaņā ar Dieva plānu šim visumam jums bija atļauts eksperimentēt ar Dievišķo Enerģiju atbilstoši jūsu brīvajai gribai.

Un tagad iestājas jauns etaps. Pirmajā etapā jūs gremdējāties ilūzijā, bet tagad iestājies atgriešanās etaps Dieva Reālajā Pasaulē.


Dievmāte

9. Un pēc Radītāja ieceres tām pašām dvēselēm, kuras piedalījās ilūzijas radīšanā, ar savām darbībām jāpārvar šī iluzorā izpausme. Un vispirmām kārtām jums nepieciešams atteikties no jūsu nepilnīgā radītā savā apziņā.

Pirmajā etapā jūs arvien vairāk un vairāk gremdējaties matērijā un arvien vairāk un vairāk atdalāt sevi no Dieva. Otrajā etapā caur savas Vienotības ar Dievu apzināšanos jums jāatgriežas pie jūsu pašu reālās daļas, atsakoties no ilūzijas un pievēršoties Realitātei.

Pārvarot savu nepilnīgo stāvokli, atstrādājot savu karmu, jūs paaugstināt savas vibrācijas, un vienlaicīgi ar jūsu vibrāciju paaugstināšanos paaugstinās jūsu apkārtējās pasaules vibrācijas.


Dievmāte

10. Jūs pārvarat sevi, pārvarat savu cilvēcisko dabu, un arvien vairāk un vairāk iemantojat Dievišķās īpašības, pakāpeniski atgriežoties pie Dievišķās Realitātes, no kuras jūsu dvēseles atnāca fiziskajā pasaulē, lai eksperimentētu.

Pamodināt jūsu dvēseles atmiņu, dot pareizo virzienu jūsu centieniem, - tam arī paredzēti Rozāriji, kurus mēs dodam.

Un jūsu attīstības gaitā jūs pakāpeniski iegūstat arvien pareizāku un pareizāku redzējumu, un jūs izzināt Dievišķo Patiesību un zināmā etapā kļūstat vienoti ar šo Patiesību.


Dievmāte


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.


Zemei vajadzīga ģenerālā tīrīšana


Mūsu Tēvs

1. Jūs zināt to, ka katra mēneša 23. datumā jums tiek dota iespēja atstrādāt nākošā mēneša karmu ar lūgšanu, pavēļu, Rozāriju vai mantru lasīšanas palīdzību.

Lietojiet tās lūgšanas un pavēles, pie kurām esat pieraduši. Pats galvenais ir jūsu apziņas noskaņojums. Jums ir jātiecas ar visu jūsu būtību uz jūsu personīgo pūliņu apvienošanu ar tūkstošu gaismas nesēju pūliņiem uz visas zemeslodes. Iedomājieties, cik daudz Gaismas tiks atbrīvots šajās dienās, un visa šī Gaisma tiks novirzīta atbilstoši jūsu izteiktajiem aicinājumiem, un tiks palielināta tik reižu, cik cilvēku piedalīsies 23. datuma rituālos katru mēnesi.


Dievmāte

2. Un, ja jūs neesat pieraduši pie lūgšanu rituāla, tad jūs varat izbrīvēt šo stundu un veltīt to atsevišķi dotam rituālam. Turklāt jūs varat darīt jūsu ikdienas darbus, piemēram, uzkopt jūsu dzīvokli vai strādāt jūsu zemes gabalā, vai vienkārši strādāt jūsu darba vietā, bet jums pastāvīgi ir jābūt jums maksimāli iespējamā, augstā apziņas līmenī un jāsūta visa enerģija, kas tajā brīdī ienāk jūsu ķermeņos no Dievišķās realitātes, nākošā mēneša karmas transmutācijai.


Dievmāte

3. Dariet parasto, jums ierasto darbu dienas gaitā, un pastāvīgi vizualizējiet, kā enerģija ieplūst jūsu sirdī pa kristāla stīgu, un jūs ar savu uzmanību novirzāt viņu uz tām situācijām jūsu dzīvē vai planētas dzīvē, kurām vajadzīga pārveidošana.


Dievmāte

4. Lai arī jūs pat nezināt, kā risināt problēmas, kas ir jūsu priekšā jūsu dzīvē. Vienkārši sūtiet Dievišķo enerģiju tai situācijai un lūdziet, lai šī enerģija tiktu izlietota tās situācijas Dievišķīgam atrisinājumam.

Ja jums jūsu dzīves apstākļi ļauj, tad jūs varat atvēlēt lūgšanām vairāk kā vienu stundu. Tik, cik tas jūs neapgrūtinās.

Zemei ir vajadzīga ģenerālā tīrīšana. Virzīsim visi kopā savus pūliņus tam, lai šī tīrīšana tiktu paveikta līdz šī gada beigām.


Dievmāte

5. Atcerieties, ka no jūsu motīvu tīrības un no jūsu sirds tīrības ir atkarīga tā Dievišķās enerģijas plūsma, ko jūs sūtīsiet, un kura tiks pavairota. Tāpēc, ja jūs pamēģināsiet izmantot šo dispensāciju savu savtīgo mērķu sasniegšanai un savu personīgo rēķinu kārtošanai, tad jūs radīsiet karmu, kas arī tiks pavairota atbilstoši cilvēku skaitam, kas piedalīsies šajā rituālā. Tāpēc, ja jūsu motīvs nav pietiekoši tīrs, tad labāk atturieties no piedalīšanās šajā rituālā.

Par nožēlu, tāda ir jūsu pasaules īpašība. Un jebkura dispensācija, jebkura Dievišķā žēlastība ir kā koks ar diviem galiem. Tāpēc, ka jūsu pasaule ir tā vieta, kur notiek graudu atdalīšana no pelavām. Un jūs paši ar savām darbībām atdalāt savā iekšienē visu, kas ir no Dieva, no visa, kas nav no Dieva. Un vienus šī dispensācija vedīs uz viņu apziņas bezprecedenta izaugsmi, tajā pašā laikā citi izdarīs galīgo izvēli, kam viņi kalpo.


Dievmāte

6. Jūs varat pat nedomāt par to, kur tiks novirzīta jūsu enerģija. Enerģija tiks izlietota vislabākajā veidā. Vienkārši šajā dienā novēliet atdot jūsu Dievišķo enerģiju jūsu personīgās karmas, valsts karmas, planētas karmas transmutācijai.

Un, jo nesavtīgāk jūs ziedosiet jūsu enerģiju, jo ātrāk un pareizāk atrisināsies visas karmiskās situācijas jūsu dzīvē.


Dievmāte

7. Ļaujiet Augstākajam Likumam izlietot jūsu enerģiju, neuzstādiet Dievam nosacījumus, kā jūs vēlētos, lai situācija tiktu atrisināta. Dievs visiem dod iespēju izlabot jebkuras kļūdas. Tikai vēlieties vienmēr sekot Dieva Gribai. Pat, ja slimība jūs piesaistījusi pie gultas vai invalīdu ratiņiem un jums nav iespējas ne lasīt lūgšanas, ne strādāt, tad vienkārši sūtiet savu Mīlestību tam Skolotājam, ar kuru jūs jūtat sevišķu saikni. Lai tā būtu Māte Marija, vai Jēzus, vai Sen-Žermēns. Jūsu mīlestība ir vislabākā un vistīrākā enerģija, kas katrā ziņā tiks pavairota.


Dievmāte

8. Katram no jums ir iespēja izmantot šo dispensāciju. Katram no jums ir izdevība pacelties savā apziņā uz citu, augstāku līmeni, atbrīvojoties no milzīgas jūsu karmas nastas daļas. Tomēr, lai tas notiktu, jums jāpieliek viss jūsu sirds spēks. Jums tas jāizdara ar atvērtu sirdi, patiesi. Tikai jūsu pašu tīrība un patiesīgums noteiks, vai gada beigās jūs varēsiet saņemt kā balvu jūsu pacelšanos uz jaunu Dievišķās apziņas pakāpi. Pacentieties nenoslīdēt lejup, padodoties netīrām domām un motīviem.


Dievmāte

9. Jūs varat izmantot doto dispensāciju, lai palīdzētu planētas karmas un jūsu valsts karmas atstrādāšanā. Tāpat jūs varat izmantot šo iespēju arī jūsu personīgās karmas un jūsu tuvāko radinieku karmas atstrādāšanai, kuri ir ar jums karmiski saistīti. Tāpēc, ja jūs 23. datumā vienu stundu veltīsiet lūgšanu praksei un izteiksiet atbilstošu aicinājumu, tad visa enerģija tiks pareizināta ar dalībnieku skaitu, kas piedalīsies tās dienas dispensācijā. Un šī enerģija vispirms tiks novirzīta tās karmas transmutācijai, kas traucē stabilai evolūcijas attīstībai uz planētas Zeme. Atlikusī enerģija tiks novirzīta jūsu personīgo karmisko problēmu atrisināšanai, par kurām jūs lūgsiet.


Dievmāte

10. Tā ir jums dotā iespēja – saņemt karmiskās nastas atvieglojumu. Tāpēc izmantojiet to, lūdziet, un jums taps dots tādā pakāpē, kādā jūs pieliksiet jūsu pūles, ne tikai lūgšanu veidā, bet viss, ko jūs darīsiet tajā dienā, jebkura jūsu darbība var tikt veltīta nākošā mēneša karmas atstrādāšanai.

Laidiet caur sevi Dievišķo enerģiju un virziet to uz jūsu karmisko problēmu izkausēšanu, vai tās būtu saistītas ar jūsu vīru, sievu, bērniem, vecākiem, jūsu kolēģiem darbā.


Dievmāte


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.


Par iespēju atvieglot nākošā mēneša karmu


Mūsu Tēvs

1. 23. datums ir diena, kad jūs varat pielikt savas pūles, lai lūgtos un lūgšanu enerģiju novirzītu nākošā mēneša karmas transmutācijai. Jums tiks dots tieši tik daudz no tā, ko jūs lūdzat, cik ļaus jūsu sirds tīrība, patiesīgums, un cik atļaus Karmas Likums. Tāpēc es iesaku jums neslinkot un strādāt šajā dienā. Jūs pat varat visus darbus, ko jūs darīsiet šajā dienā, veltīt karmas transmutācijai.


Dievmāte

2. Kad jūs mazgājat traukus vai uzkopjat jūsu dzīvokli, iztēlojieties, ka jūs nomazgājat visus karmiskos pagātnes uzslāņojumus no visa, kam pieskaras jūsu roka.
Ūdens ir jūsu palīgs. Jūs varat turpināt jūsu eksperimentu un pārnest to mentālajā plāksnē. Jūs varat iztēloties, kā jūs ņemat lupatu un nomazgājat visas jūsu netīrās domas, kuras jebkad ir jūs apmeklējušas. Pēc tam jūs pāriesiet astrālajā plānā un nomazgāsiet visus jūsu negatīvo jūtu uzslāņojumus.


Dievmāte

3. Iedomājieties, ka jūs veicat ģenerālo tīrīšanu visos savos ķermeņos. Jūs varat iztēloties, kā jūs ņemat jūsu mentālo ķermeni vai astrālo ķermeni, novelkat tos kā apģērbu un izpurināt no tiem visus nepilnīgo domu un jūtu putekļus. Gaiss – jūsu palīgs.


Dievmāte

4. Jūs varat jūsu ķermeņus novietot saulē, spožās vasaras saules staros, lai saule transmutē jūsu karmas pēdas. Saule – jūsu palīgs.


Dievmāte

5. Jūs varat iztēloties, kā violetā liesma izplūst cauri visiem jūsu ķermeņiem un izdedzina visu, kas nav no Dieva, jūsu četros zemākajos ķermeņos. Liesma – jūsu palīgs.


Dievmāte

6. Karmas nasta, kas gulst pār cilvēci, ir pārāk liela, un Gaismas Būtnes izmanto burtiski katru radušos iespēju, lai palīdzētu jums, Zemes cilvēkiem, kas ir iemiesojumā. Nenonieciniet jums dāvāto žēlastību un iespējas.
Kosmiskais Likums neļauj mums iejaukties jūsu karmā, ja jūs nelūdzat mūsu iejaukšanos. Bet, tikko aicinājums izteikts, un aicinājums sadzirdēts, Gaismas Būtnes ir gatavas sniegt jums visu iespējamo palīdzību.


Dievmāte

7. Tomēr jums nav jāpaļaujas tikai uz Gaismas Būtnēm. Ja cilvēks vienu reizi lūdz, lai mēs palīdzam viņam atbrīvoties no smagas karmas, kas viņam uzgūlusies, piemēram, aborta karmas, mēs palīdzam. Bet, ja paiet kāds laiks un cilvēks atkal rīkojas tāpat, un tas rada karmu, tādā gadījumā Gaismas Būtnēm ir daudz grūtāk palīdzēt. Tāpēc katru reizi, kad jūs lūdzat palīdzību atbrīvot jūs no jūsu pagātnes nepareizās rīcības sekām, jums pilnīgi apzināti ir jāuzņemas saistības neatkārtot jūsu dzīvē to rīcību, kas radījusi karmu.


Dievmāte

8. Un, ja jums ir grūti pastāvīgi paturēt prātā jūsu saistības neradīt karmu, tad ņemiet tīru papīra lapu un uzrakstiet uz tās visu, ko jūs zināt, kas jūsos ir negatīvs un no kā jūs vēlētos atbrīvoties. Un katru reizi, kad jūs uzsākat savu lūgšanu rituālu, tad virziet lūgšanas enerģiju to enerģiju izšķīdināšanai, ko satur jūsu četri zemākie ķermeņi un kas uzgūlušas jūsu ķermeņiem kā smags slogs tieši jūsu pagātnē izdarīto smago pārkāpumu dēļ.


Dievmāte

9. Katrs no jums, kas vēlēsies, varēs virzīt savu enerģiju to cilvēku karmas transmutācijai, kas savā attīstībā palēninājuši tempus un nav spējīgi saprast daudzas Dievišķās Patiesības. Tas var attiekties uz jūsu tuviniekiem, jūsu radiniekiem un pat uz pavisam nepazīstamiem cilvēkiem, ar kuriem jūs jūtat sevišķu tuvību. Jūs varat katra mēneša 23. datumā izteikt aicinājumu un transmutēt to karmu, kas traucē jūsu izvēlētajam cilvēkam sasniegt nākamo apziņas līmeni.


Dievmāte

10. Pagaidām šo dispensāciju katrs no jums var pielietot tikai vienam cilvēkam. Piemēram, jūsu laulātajam draugam vai draudzenei, jūsu bērnam vai vienam no jūsu vecākiem, vai tam cilvēkam, kuram jūs izvēlaties palīdzēt.
Mēs patiesi ceram, ka šī jaunā Dievišķā iespēja ļaus mums un jums paaugstināt cilvēces apziņas līmeni ātrākos tempos.


Dievmāte


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.


Noskaņojieties ikdienas darbam


Mūsu Tēvs

1. Ja Karmas Likuma vai Atmaksas Likuma zināšana būtu plaši izplatīta Zemes cilvēku vidū un sevišķi jaunatnes vidū, tad izdotos novērst daudzus cilvēku pārkāpumus, ko viņi izdara savas gara tumsības dēļ.


Dievmāte

2. Karmas Likuma zināšana ir pirmais solis, kas nepieciešams jebkuram indivīdam, lai negrēkotu un savā dzīvē darbotos, vadoties pēc Dievišķajiem principiem. Tāpēc galvenais uzdevums tuvākajā laikā katram no jums būs iepazīstināt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu ar Karmas jeb Atmaksas Likumu. Un vislabākais būs jūsu personīgais piemērs, ko jūs parādīsiet jūsu bērnam, jūsu ģimenei, jūsu darba kolēģiem.


Dievmāte

3. Negatīvā enerģija nevar izzust pati no sevis, bet jūsu lūgšanu enerģija var izšķīdināt negatīvo karmu, tieši tāpat kā jūsu vizualizācijas. Bet labās karmas enerģija, ko jūs radāt ar jūsu pareizajām darbībām, pēc jūsu lūguma var tikt novirzīta karmas nastas atvieglošanai un tam, lai karmas atstrādāšana noritētu jums visvieglākajā veidā. Jūsu pienākums ir atstrādāt jūsu nepareizo rīcību karmu, bet jūs varat šo karmu atstrādāt, piemēram, nokrītot un gūstot lūzumu, vai vienkārši tikt cauri ar vieglu sasitumu vai zilumu.


Dievmāte

4. Jūsu uzdevums nav sagrēkot un pēc tam izlūgties savu grēku piedošanu. Jūsu uzdevums ir neradīt jaunu karmu. Veco karmu tādā vai citādā formā jums tik un tā būs jāatstrādā. Tāpēc uzmanīgi sekojiet, lai neradītu jaunu karmu.


Dievmāte

5. Jūs radījāt jūsu karmu miljonu gadu laikā, jūsu neskaitāmo zemes iemiesojumu laikā. Un jūs vēlaties atbrīvoties no jūsu karmas vienā mirklī?
Ja Likums ļautu jums izjust jūsu karmas atgriešanas sekas vienā mirklī, tad neviens cilvēks neizturētu negatīvās enerģijas uzplūdumu pat ne sekundes daļu. Tā burtiski saplosītu jūs un jūsu ķermeņus. Tāpēc Karmas Likums pakāpeniski atdod jums jūsu karmiskos parādus izpildei ievērojamā laika posmā.


Dievmāte

6. Tāpēc noskaņojieties uz ikdienas darbu. Brīnumi jūsu dzīvē ir iespējami, bet jūs paši radāt priekšnosacījumus brīnumiem jūsu dzīvē.


Dievmāte

7. Dievišķās Brīvības īpašība vispirmām kārtām paredz Brīvību no jūsu karmas, brīvību no tām enerģijām, kuras jūs esat izkropļojuši ar savu Dieva Gribai neatbilstošo rīcību pagātnē. Šīs enerģijas piesaista jūs fiziskajam plānam un citiem planētas Zeme blīvajiem slāņiem. Un jūsu galvenais uzdevums – atbrīvoties no šīs piesaistes.
Un šo atbrīvošanās procesu nav iespējams paveikt uzreiz. Ja visa jūsu daudzu tūkstošu iemiesojumu gaitā izkropļotā enerģija pēkšņi aktivizētos jūsu aurā, tad jūs nevarētu izturēt šādu slodzi.


Dievmāte

8. Tāpēc saskaņā ar humāno Kosmisko Ciklu Likumu jūsu dzīve tiek sadalīta laika intervālos, kad aktivizējas tā vai cita jūsu agrāk izkropļotā enerģija. Un šie laika intervāli ir Kosmiskā pulksteņa 12 galveno staru daudzkārtņi.


Dievmāte

9. Šie laika cikli dalās gadu ciklos, tā saucamajos 12 gadu ciklos atbilstoši Zodiaka zīmēm, un mēnešu ciklos katra gada ietvaros. Tie ir tie cikli, kuriem atbilstoši notiek to karmisko situāciju atgriešana jums, kurām jums nepieciešams iziet cauri, lai nolīdzsvarotu jūsu agrāk izkropļotās enerģijas, kas ir jūsu aurā.


Dievmāte

10. Visumā viss notiek atbilstoši kosmiskajiem cikliem, un šos ciklus Dievs ir pierakstījis zvaigžņu valodā. Tas, kas izpratīs zvaigžņu valodu, saņems pieeju Dieva plāna detaļām visam visumam un konkrētai planētai vai zvaigznei.


Dievmāte


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.


Vislabākais sprediķis būs jūsu personīgais piemērs


Mūsu Tēvs

1. Jūsu dzimšanas brīdī notiek Kosmiskā pulksteņa palaišana jūsu dzīvesplūsmai. Tiek uzvilkta jūsu individuālā pulksteņa atspere. Un, zinot jūsu dzīves plānu, kuru tāpat nosaka zvaigznes jūsu dzimšanas brīdī, jūs varat uzzināt, kurā laika periodā un kuras enerģijas no jūsu iepriekšējiem karmiskajiem ierakstiem kļūst pieejamas atstrādāšanai.
Ja jūs uzmanīgi izsekosiet jūsu dzīvei, tad jūs varat pamanīt, ka ar apskaužamu periodiskumu jūsu uzmanības priekšā nostājas vienas un tās pašas problēmas, kas saistītas ar jūsu psihi un sevis un apkārtējās pasaules uztveri.


Dievmāte

2. Atspere turpina vīties vaļā, un ar katru jaunu vijumu vienas un tās pašas problēmas atgriežas pie jums ar apskaužamu pastāvīgumu. Un jūs esat spiesti no jauna un no jauna atgriezties pie jūsu neizstrādātajām īpašībām un risināt jūsu priekšā nostājušās dzīves problēmas katru reizi jaunā līmenī.


Dievmāte

3. Tas ir līdzīgi tam, kā skalojas okeāna viļņi. Vilnis uzskalojas krastam un pēc tam atkāpjas. Savas kustības gaitā vilnis ierauj savā kustībā akmeņus, kas atrodas okeāna krastā, un aizrauj tos sev līdzi. Un tūkstoš gadu laikā akmeņi kļūst gludi. Jebkuru izcilni uz akmeņiem slīpē okeāns.


Dievmāte

4. Tieši tāpat katru dienu, no dienas dienā, no gada gadā Dievs ar Kosmisko Ciklu Likuma palīdzību slīpē jūsu nepilnīgās īpašības līdz tam laikam, kamēr jūs kļūstat gludi. Jūsu aura iegūst pareizu ovālu formu un iegūst caurspīdīgumu un krāsas, kuras sākotnēji bija jūsu aurai raksturīgas, pirms jūs uzņēmāties iemiesojumu fiziskajā pasaulē. Un šis jūsu īpašību slīpēšanas un pārveidošanas process par Dievišķām īpašībām ilgst ne vienu vien dzīvi.


Dievmāte

5. Gudrs cilvēks saprot, ka no Kosmiskā Likuma darbības nevar izbēgt, bet rezultātu, uz kuru jūs virza Kosmiskais Likums, var sasniegt ar mazāku laika patēriņu, ja nepretotos Likumam, bet palīdzētu tā īstenošanai. Tādā gadījumā rezultāta sasniegšana notiek mazākā kosmisko ciklu skaitā. Un te slēpjas jēga teiktajam, ka izredzētajiem dienas tiks saīsinātas. Jums ir iespēja saīsināt savas esamības dienas uz Zemes tikai tādā gadījumā, ja jūs paātrināsiet karmas atgriešanu. Un jūs varat izstrādāt vienā gadā to, kam parastam cilvēkam būs vajadzīgi gadu desmiti. Jūs vienkārši ātrāk pārveidojat izkropļoto enerģiju, pateicoties tam, ka jūs vēlaties to darīt, un pateicoties Dievišķajai labvēlībai, kas ļauj jums to darīt.
Tāpēc nenonieciniet katra mēneša 23. datumu. Ja jūsu nodomi ir tīri, tad jūs varat tajā dienā transmutēt nākošā mēneša karmu ne tikai ar pareizām izvēlēm, bet arī ar lūgšanu praksi.


Dievmāte

6. Jums ir jāapgūst pareizais motīvs, ar kuru jums jāsāk lūgšanu lasīšana šajā dienā:
Jūs patiesi apzināties visus jūsu grēkus, ko esat pastrādājuši pagātnē, un jūs cenšaties darīt visu, kas no jums atkarīgs, lai neatkārtotu šos grēkus nākotnē.

Un jūs esat gatavi ar savu sirds momentuma palīdzību, kuras pārpilnas ar mīlestību pret visu Radīto, pret katru dzīvu būtni, pievilkt jūsu pasaulē to Dievišķās Enerģijas daudzumu, kas ļaus jums pārveidot jūsu izkropļoto enerģiju visā pilnībā.
Un tadā veidā, ja jūs spēsiet, pateicoties jūsu sapelnītajam momentumam, pārveidot Gaismā visu nepilnīgo enerģiju, kas atvērta pārveidošanai atbilstoši likumam šajā kosmiskajā termiņā, tad, kad iestāsies nākošais termiņš šīs enerģijas pārveidošanai, tad jums nebūs, ko pārveidot.


Dievmāte

7. Un tomēr jūs turpināsiet jūsu kalpošanu. Tāpēc, ka līdz tam laikam, kamēr jūs atrodaties iemiesojumā, jums jāizmanto katru jūsu uzturēšanās minūti uz Zemes, lai sniegtu palīdzību tām dzīvajām būtnēm, kas nav tik veiksmīgas savā virzībā pa Ceļu kā jūs. Lai cilvēks apzinātos savu stāvokli šajā pasaulē, apzinātos savu nepilnīgumu un tiektos uz Dievu, viņam vajadzīga sākuma enerģija, kas ļaus viņam to izdarīt. Iedomājieties, ka jūs esat piegājis cilvēkam, kas ir tā apkrauts ar karmu, ka neapzinās savu saikni ar Dievu un savu saikni ar visām citām būtnēm uz Zemes. Viņš ir līdzīgs apkvēpušam traukam. Pārāk apkvēpušam. Kāpēc gan jums neiztērēt daļu savas enerģijas, lai notīrītu šo trauku. Noslaucīt to ar lupatu, palīdzēt tam saņemt kaut vai mazu daļiņu Dievišķās Enerģijas, mazu Gaismas stariņu, kas būs spējīgs atmodināt šī cilvēka snaudošo apziņu.


Dievmāte

8. Katrs no jums, ja jūs atceraties, atradās tādā apkvēpušā stāvoklī pagātnē. Un vienmēr jums blakus atradās cilvēks, kurš raidīja jums laipnu skatienu vai parādīja līdzjūtību jūsu dvēselei. Un jūs saņēmāt to enerģijas daudzumu, kuras jums pietrūka tajā brīdī, lai paaugstinātu savu apziņu līdz augstākas Realitātes apzināšanās līmenim. Katram no jums vajadzīga palīdzība, un katrs no jums var sniegt tādu palīdzību. Jūs varat sniegt šo palīdzību neapzināti, ar savu skatienu, ar savu reakciju uz radušos kritisku situāciju.
Vislabākais sprediķis būs jūsu personīgais piemērs, tas, kā jūs uzvedaties dzīvē, tas, kā jūs uzņemat dzīves situācijas un dzīves pārbaudījumus.


Dievmāte

9. Jūsu iesvētījumu pamatskolas izlaiduma eksāmens būs tajā dienā, kad jūs ieraudzīsiet, cik daudziem cilvēkiem jūsu apkārtnē jums jāpalīdz. Un jūsu vislielākais sasniegums būs tajā brīdī, kad jūs patiesi priecāsieties par jūsu brāļu sasniegumiem. Kad jūs patiesi priecājaties par jūsu apkārtējo cilvēku sasniegumiem, tad jūs saņemat kā sava paša sasniegumu momentumu katra tā cilvēka sasniegumus, par kuru panākumiem jūs patiesi priecājaties.


Dievmāte

10. Tādā veidā jūs varat pavairot savus dārgumus Debesīs, sava kauzālā ķermeņa dārgumus. Jūs varat vispār neko nedarīt paši, bet tikai palīdzēt un patiesi priecāties par citu sasniegumiem. Un jūs sapelnīsiet daudz vairāk nopelnus un labās karmas, kā pat tad, ja visus savus spēkus pieliksiet cīņai ar saviem personīgajiem trūkumiem. Protiet priecāties par citu cilvēku sasniegumiem un sajūsmināties par viņu sasniegumiem.


Dievmāte


Goda, lai Tēvam, Mātei, Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no

iesākumiem bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Sīkāk ar 23. datuma dispensāciju var iepazīties Skolotāju diktātos:

Vislabākais sprediķis būs jūsu personīgais piemērs. Brīvības Dieviete 22. aprīlis 2005. gads

Par iespēju atvieglot nākošā mēneša karmu un vēstulēm Karmas Valdei. Iemīļotais Surija 23. jūnijs 2005. gads

Par jauno Dievišķo žēlastību. Iemīļotais El Morija 27. jūnijs 2005. gads

Es atnesu jums divas ziņas. Vienu – bēdīgu, bet otru – priecīgu. Iemīļotais El Morija 7. janvāris 2006. gads

Par gaidāmo vasaras saulgriežu dienu un ar šo dienu saistīto Dievišķo žēlastību. Kungs Maitreija 15. jūnijs 2006. gads

Par 23. datuma dispensāciju un citām Debesu dotajām iespējām. Iemīļotais El Morija 19. jūlijs 2006. gads

23. datuma dispensācijai tiek pievienots vēl viens ļoti svarīgs punkts. Gautama Buda 25. decembris 2006. gads


*  Rozārijs sastādīts, par pamatu ņemot El Morijas 2005. g. 27. jūnija un 2006. g. 19. jūlija, Brīvības Dievietes 2005. g. 22. aprīļa, Surijas 2005. g. 23. jūnija, Gautama Budas 2006.g. 25. decembra, Atēnas Palladas 2005.g. 17. aprīļa diktātus.


http://www.sirius-riga.lv/Pievienots: 2011/03/24