Pravietis Muhameds un džihāds

Ješua caur NikuSveicu tevi, Ješua! Saki, lūdzu, kā tur klājas pravietim Muhamedam? Pajautā viņam, lūdzu, kāpēc Korānā eksistē aicinājumi uz vardarbību – džihādu kā iekšēju cīņu neviens neuztver – un ne tikai par džihādu tā tiek teikts, bet arī ir ietverti vārdi, tipa, nogaliniet neticīgos, nekontaktējieties ar daudzdievjiem un tml. Kāpēc viņš ieviesa sadalījumu un sēja atvienotību starp cilvēkiem, jo tas taču veda ne tikai pie pašreizējā sadalījuma “musulmanis” un “nemusulmanis”, bet arī pie islāma iekšējas sadalīšanās daudzās konfesionālās grupās, daudzu ierobežojumu radīšanas dvēseles attīstībai? Kāpēc nav čenelingu no viņa? Paldies.


Es sveicu tevi, dārgais, un pateicos par šo jautājumu, jo pienāk laiks salikt visus punktus uz “i”, noteikt un izdalīt tās kropļojumu sistēmas, kuras ieviesās ne tikai Bībeles interpretācijā, Toras interpretācijā, tās ieviesās un ievērojamā pakāpē skāra arī vienu no reliģijām, par kuru tu runā, tās skāra Islāmu, skāra Korānu.


Pravietis Muhameds bija viens no Svētā Gara sūtņiem, bija viens no tiem, kas nesa patiesību cilvēkiem par to, kas viņi ir patiesībā, un pravietis Muhameds nekad nerunāja par to, ka kaut kāda reliģija, kura eksistē uz Zemes, ieņem vadošu stāvokli un ir vispatiesākā. Pravietis Muhameds lieliski zināja, ka patiesība atrodas ievērojami augstāk par visiem reliģiskajiem strāvojumiem un priekšstatiem, kuri eksistēja. Tie svētie raksti, kurus sauc par Korānu, satur sevī visas tās pašas Patiesības, kuras satur visi Svētie Raksti un kuri tika nodoti uz planētu kā garīgi baušļi.

 Savdabība katram no šiem rakstiem ir tikai tautas, kuras vidē izplatījās pravietojumi un izplatījās Zināšanas, valodā un kultūrā. Tādu sūtņu bija pietiekami daudz pa visu planētu, un viņi nāca šurp kā garīgie Skolotāji tam, lai aiznestu Patiesību līdz saprātīgām būtnēm. Praviešu pravietojumu un teiktā pašas pierakstīšanas un pārrakstīšanas laikā jau notika izkropļojumi, taču visu rakstu oriģināliem, konkrēti arī Korānam, ir aizsardzība pret ielaušanos tieši Garīgajā Avotā. Tāpat, kā arī Bībelei un Torai (oriģinālajiem tekstiem) tajā skaitā ir aizsardzība no enerģētiskas ielaušanās tekstos, un tie nes uz sevis Dievišķās aizsardzības augstākos zīmogus, kurus nevienam no mirstīgajiem salauzt vai sabojāt nav iespējams. Tieši tāpēc Pirmtekstiem ir ļoti liels iedarbības spēks, taču tāpat, kā arī Bībele, par kuru mēs runājām manos iepriekšējos sūtījumos, patiesības, kuras bija ierakstītas Korānā, pastāvīgi tika pakļautas analīzei, izskatīšanai un atšifrēšanai. Lūk, šajos atšifrējumos un to sakrālo tekstu, kuri tiek nodoti, tajā skaitā arī Korāna, jēgas atklāšanas procesā notika ļoti lielas novirzes no patiesības un no tām zināšanām, kuras tika nestas tai tautai, pie kuras vērsās Patiesības nesēji, Dieva Dēli.


Tie morāli-tikumiskie un reliģiski-ētiskie noteikumi un principi, kuri eksistē patiesajā islāma mācībā, nav pretrunā nevienam no dievišķajiem Principiem un Noteikumiem, tā kā katrai no reliģijām ir viens Avots, tikai ir dažādas izklāsta formas un valoda. Pēc būtības, jūs šajā laikā, garīgās attīstības vētrainajos procesos, nonāksiet pie sapratnes par to, par ko es tagad runāju. Pienāks tā diena, kad visas patiesās reliģijas, kuras tagad eksistē uz planētas, atradīs visus saskarsmes punktus, un notiks to saplūšana vienā lielā Patiesībā vai vienā lielā Zināšanā. Jo musulmaņi, tajā skaitā arī Pravietis Muhameds, vienmēr ir pieņēmuši visos svētos rakstus, tajā skaitā gan Toru, gan Evaņģēliju, un atzinuši šos likumus. Taču arī ir atzinuši to, ka šo zināšanu izplatīšanā caur nepietiekami sagatavotiem un nepietiekami garīgiem cilvēkiem šīs zināšanas izkropļojās, un izkropļojās tās katrā reliģijā, ne tikai pie musulmaņiem.


Saskaņā ar Islāmu, ticība pravietiskajai Muhameda misijai ir obligāta visiem cilvēkiem, tajā skaitā arī kristiešiem un jūdiem, kuriem būs jāseko viņa aicinājumam un jāpieņem pēdējais šariats. Taču Muhameds lieliski saprata, ka visām tām sakrālajām zināšanām, kuras atnesa viņš un atnesa citi pravieši, ir viens Avots, un tieši par to Muhameds vairākkārt runāja. Ja uzmanīgi vēršamies pie Korāna, tāpat, kā pie tādiem pirmavotiem kā Tora un Bībele, tad var pilnīgi skaidri ieraudzīt tos saskarsmes punktus, kuri atvedīs savā laikā pie visu reliģiju apvienošanās. Katrā no šiem Rakstiem tika atnestas vienas un tās pašas Patiesības un vienas un tās pašas Zināšanas, un tas ar laiku noteikti kļūs acīmredzams.


Džihāds tulkojumā no arābu valodas – nozīmē pūles, un tas pirmkārt ir garīgs jēdziens, kurš nozīmē cītību un mērķtiecīgu garīgu darbu ceļā uz cilvēka uz Zemes un visas dzīvības uz šīs planētas dievišķās izcelsmes sapratni. Tas, ka džihāds tagad asociējas ar musulmaņu bruņotu cīņu pret ne-musulmaņiem, tā ir izkropļota un nepareiza sapratne. Mums tagad ir darīšana ar to Mācības daļu, kura tika pakļauta ļoti lielam izkropļojumam un pārcieta ļoti lielu izplatību. Cilvēku attīstības pret-garīgu virzienu atbalstīšana un izplatīšana ir viens no lielākajiem grēkiem visām reliģijām, tajā skaitā arī to musulmaņu reliģijas kalpotājiem, kuri tieši tādu traktējumu piegādāja to prātiem, kam viņi bija piesaukti izplatīt Patiesību, bet ne maldu priekšstatus par to. Tā kā džihāda kareivīgā sapratne ir nepareiza sapratne, un musulmaņu pasaule pienāks pie šīs apzināšanās, tāpat, kā atgriezīsies pie tā sapratnes, ka patiesībām, kuras izplata visas pasaules reliģijas, tām ir viens Avots. Visos svētajos rakstos par to ir norādījumi, ir šis norādījums arī Korānā, šis norādījums ir Bībelē, un šis norādījums ir Torā.


Džihāds ir tieši tas, par ko es teicu, un tā sapratne, kura eksistē un izplatās tagad, ir patiesības pārkāpšana un izkropļojums, un visi, kuri aktīvi piedalās viltus priekšstata par džihādu izplatīšanā, ir pakļauti galveno dievišķo Likumu un principu, kuri darbojas visā visumā, darbībai. Tā kā šajā laikā norit vispārējā karmiskā atstrāde, un šīs atstrāde norit milzīgu teritoriju, tautu un atsevišķu cilvēku līmenī, tad, tāpat, kā arī citās teritorijās un citās reliģijās, viss slepenais un patiesais tiks pieprasīts, un visas viltības, viltus liecības un viltus priekšstatus izgaismos jaunās enerģijas. Tas tiks izdarīts ne tikai, pateicoties planētas telpas psiho-emocionālajām attīrīšanām, pašas planētas garīgās telpas attīrīšanām, bet tas tiks izdarīts caur cilvēkiem, kuri katrā reliģijā, tajā skaitā arī musulmanismā, attīstīs savu garīgumu līdz tādam līmenim, kad viņiem atklāsies katras skaņas un katras frāzes, kuri ir ierakstīti Svētajos Rakstos, dižā jēga. Viņiem atklāsies visa tā daudzlīmeņu enerģētiskā informācija, kura ir ielikta katrā šo Rakstu rindiņā, un viņiem tiks dots saprast dziļo jēgu visam, kas bija uzrakstīts, un visam, kas tika nodots cilvēcei.

 Tieši šie cilvēki kļūs par pamatu iekšējām izmaņām katrā reliģijā, un šie cilvēki būs jauno enerģiju un to izmaiņu, kuras norit uz planētas, pieprasīti un atbalstīti. Tieši caur šiem cilvēkiem, kuri apzināsies un sapratīs visu reliģiju un visu nododamo patiesību, visu nododamo dievišķo zināšanu vienotību, tad arī tiks veikta lielā garīgā revolūcija. Visu reliģiju vienotības sapratnē ar tādu garīgu cilvēku palīdzību un caur tādiem cilvēkiem, un caur viņu pašaizliedzīgu darbību notiks visu reliģiju apvienošanās, un patiesība triumfēs.


Mēs šodien neanalizēsim atsevišķas patiesības vai atsevišķas koncepcijas, – tas ir milzīgs darbs un ļoti sarežģīts darbs, kas prasa liela skaita cilvēku piedalīšanos, kuri labi pārvalda seno arābu valodu un kuriem ir iespēja pētīt pašu pirmavotu, šajā gadījumā es runāju par Korānu. Nika nav studējusi šajā iemiesojumā Korānu, un viņai tagad ir sarežģīti runāt par kaut kādiem konkrētiem izrakstiem no Korāna. Taču Nika labi zina par to, ka Patiesība ir viena, un Patiesība atrodas augstāk par tām nesaskaņām, kuras eksistē starp reliģijām, un tie gadsimtiem ilgie strīdi, kuri starp tām eksistē par to, kas ir patiesāks un kas ir pareizāks – tā ir kņadu kņada, Patiesības un dievišķās Zināšanas necienīga. Patiesība vienmēr ir gaiša un klusa, tā mirdz un atrodas ārpus emocionāliem šļakstiem un visa, kas raksturīgs uztverei cilvēka ķermeņa līmenī un loģiskā prāta līmenī. Patiesība tāpēc arī ir patiesība, ka tā atklājas dvēseles klusumā, saprāta un sirds klusumā, un atveras cilvēka prāta un dievišķā saprāta apvienojumā. Tagad jūs atrodaties tajā planētas vēstures brīdī, kad šī apvienošana notiek, un tāpēc patiesība kļūst pieprasīta, un tāpēc tā noteikti atmirdzēs ne tikai pār visiem vēsturiskajiem notikumiem, kuri notikuši uz šīs planētas, tā atmirdzēs uz pašas planētas un tiks parādīta.


Mans dārgais, čenelingus, kurus jūs pieņemat caur visiem garīgajiem skolotājiem, jūs varat droši pieskaitīt tajā skaitā arī čenelingiem no pravieša Muhameda, es tagad paskaidrošu, tā kā es saprotu, ka paziņojums var likties jums neparasts. Pravietis Muhameds pārstāvēja augstāko dievišķo enerģiju, tajā skaitā arī Kristus enerģiju, augstākos viņa aspektus tajā laikā, kad viņš atradās ķermenī uz Zemes. Pravietis Muhameds, tāpat, kā es, izplatīja Zināšanu, un tagad 37 (trīsdesmit septiņas) projekcijas, trīsdesmit septiņi Pravieša Muhameda dievišķā koka pārstāvji (ne viņa personīgās dvēseles koka, bet virsdvēseles pārstāvji) atrodas to skaitā, kas ir iemiesoti tagad uz planētas. 

Es aicinu šajā gadījumā neuztvert praviešus, kā jūs uztverat cilvēkus, kuri vienkārši ir atnākuši, atverot durvis jūsu mītnei. No vienas puses, viņi ir pašpietiekamas personības, no otras puses, viņi vienmēr ir lielu garīgu veidojumu – virsdvēseļu – sūtņi, caur kuriem tiek nodota augstākā Zināšana, pie kam, izmantojot līdz matērijai labi uzstādītu saikni – kanālu. Tas ir noticis ar visiem praviešiem, un tāpēc, no vienas puses, viņi nes pilnīgi personīgus zemiešu raksturojumus kā iemiesotas personības, bet no otras puses, kā pravieši viņi ir virsdvēseļu pārstāvji. Tieši šajā kontekstā jums ir jāuztver visi pravieši, tajā skaitā arī pravietis Muhameds. Kad jūs pieņemat čenelingu informāciju Kristus-apziņas enerģijas vai enerģijas augstāk pēc vibrācijām līmenī, jūs pilnīgi droši varat uztvert to kā informāciju tajā skaitā arī no pravieša Muhameda, tā kā viņš bija savā laikā tās enerģijas pārstāvis, kura piedalās čenelingu ar jums veikšanā. Ar Mīlestību un goddevību pret visiem jums, mani dārgie.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 14.08.2009. Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2011/12/15