Par karmu

1.daļa


Dārgais Ješua, dārgā Nika! Jautājums man būs saistībā ar karmu. Pēdējā laikā ienāk daudz informācijas šajā sakarā. Ir tāda informācija, kura liek cilvēkiem drebēt no bailēm, bet ir cita, kura par zemu novērtē karmas nozīmi. Kas ir pareizi? “Karmas atbrīvošana nav nekas cits, ka savas dievišķības atcerēšanās”, tie ir tavi vārdi. Vai tu vari atklāt šo savu padomu? Kā mums iziet ātri savas mācības? Vai iespējams iziet mācības mentāli, modelējot situāciju tikai prātā? Jeb vajag noteikti izdzīvot situāciju? Kā saprast, ka mācība ir izieta, un cik reižu tiek pārbaudīts cilvēks ar vienu mācību? Kā ietekmē karmu Augstākā pelšana un neticība? Kā mijiedarbojas Augstākais Es un Karmiskā Valde, kad tiek plānotas mācības? Vai mums tiek padotas kaut kādas zīmes no Augšas, ka mēs esam papildinājuši vai samazinājuši savu karmu ? Un, visbeidzot, vai ir paņēmiens UZREIZ atbrīvoties no visas karmas? Ar mīlestību un cieņu.


Es sveicu tevi, dārgais, ar Mīlestību un goddevību! Es pateicos tev par šo jautājumu, jo, ja tas ir, tātad šie jautājumu jūs satrauc, un ir vērts vēlreiz to apspriest, kaut arī mēs vairākkārt esam apsprieduši karmas jautājumus un apsprieduši, kas tas ir un kā tas strādā. Mēs tagad parunāsim un iespējami paplašināsim to informāciju, kura bija mūsu iepriekšējās sarunās un ne tikai sarunās caur Niku. Par karmu daudz ir skaidrots arī pa citiem kanāliem. Tu runā par to, ka pēdējā laikā jūsu informācijas avotos ir daudz informācijas, kura liek cilvēkiem “drebēt no bailēm”, bet ir cita, kura par zemu novērtē karmas nozīmi.


Kas ir karma? Karma tas ir dievišķais Likums, pēc kura dvēselēm ir iespēja, iegremdējoties materiālajā blīvumā, labot garīgās kļūdas, pieļautas iepriekšējās inkarnācijās. Karmas Likums strādā Materiālajā Visumā, un pēc savas būtības tas ir Likums, kurš atļauj katram no jums, katrai dvēselei, iziet pašas dievišķības pilnu apzināšanās ceļu, kas tad jūs esat patiesībā, izlabojot visas kļūdas, pieļautas iepriekšējos iemiesojumos. Tādejādi nostiprināt sevī ļoti svarīgas dievišķas īpašības, kuras sākotnēji eksistē dvēselē. Tieši savu dievišķo īpašību nostiprināšanai un attīstībai jūs ejat uz Materiālo Visumu, nolaižaties un iegremdējaties materiālajā blīvumā, aizņemot to vai citu ķermeni. Taču, tā kā mēs runājam tagad par tiem ķermeņiem, kurus jūs aizņemat uz šīs planētas, tad mēs runāsim par cilvēci un par to, kādā veidā notiek jūsu dievišķo īpašību atstrāde un izpausme, izmantojot šo karmisko likumu.


Kad dvēseles nolaižas uz tik zemiem materiālajiem blīvumiem, viņas sprauž sev pilnīgi noteiktus mērķus un uzdevumus. Parasti, kā likums, šie mērķi un uzdevumi paredzēti noteiktiem termiņiem. Un, kad jūs nolaižaties matērijā, piemēram, piedzimstat uz Zemes, jūs nonākat noteiktā inkarnāciju ciklā, kurš ir ierobežots ar noteiktu laiku. Jūs zināt, ka Garīgajā Visumā neeksistē laiks, tāpēc jums kā dvēselēm šis ceļojums nav ilgstošs. Kad jūs aizejat uz Materiālo Visumu, īpaši, aizejat uz tik zemiem blīvumiem, jūs nonākat laiktelpas matricā, un tur jums jau ir noteikti termiņi un ar noteiktiem laika posmiem.


Dvēsele, kura lieliski zina, kas viņa tāda ir, kāda pieredze viņai ir, kāda pieredze ir tai kosmiskajai dvēselei un virsdvēselei, no kuras viņa nāk, viņa, iegremdējoties šajā matērijā, un mēs ar jums jau runājām par to, aizver sev tās zināšanas, kura viņai bija. Aizver, lai pilnībā izzinātu savas īpašības, it kā “no nulles” atklājot sevī kaut ko jaunu, jaunas dievišķas īpašības, to izpausmi Materiālajā Visumā. Tāda pieeja iemiesojuma termiņiem tika sasniegta ar pieredzi, ar iegremdēšanos uz dažādiem termiņiem. Jūsu lēmums bija par to, ka jūs ievērojami saīsināt termiņus viena iemiesojuma atrašanās laikā, lai paātrinātu to vai citu garīgu īpašību pašizzināšanas un attīstības procesus.
Jūs nākat šurp, nospraužot bez galvenā, lielā jūsu pētījumu uzdevuma, šaurākus uzdevumus, mērķtiecīgākus, sīkākus, lielā uzdevuma (mērķa) ietvaros. 

Jūs saīsinājāt šos termiņus, lai, iegremdējušies ilūziju pasaulē, matērijas pasaulē, izzinot to caur visām sava ķermeņa sajūtām, ieguvuši šo pieredzi, ātri aizietu bezķermeniskā eksistencē. Aizietu turp, kur jūs pilnībā sākat pārvaldīt visu dvēseles pieredzi, un ne tikai savas paša dvēseles, bet arī kosmiskās dvēseles pieredzi un virsdvēseles pieredzi. Jums tādejādi ir iespēja koriģēt savus iemiesojumus un labot tos izkkropļojumus, kurus jūs pieļāvāt agrāk, lai neiestrēgtu tajā pieredzē un beidzot sasniegtu tos mazos uzdevumus un to lielo mērķi, uz kuru jūs tiecaties.


Mehānisms, kurš palīdz jums koriģēt jūsu pieredzi un izmantot to vismērķtiecīgāk jūsu mērķa sasniegšanai, ir tas pats karmas Likums, par kuru mēs runājam tagad. Tāpēc uztvert karmu kā sodu, kurš jums tiek sūtīts no augšas, vai par zemu novērtēt karmas nozīmi, gan viens, gan otrs ir nepareizi, tā kā tas principā neatbilst Patiesībai. Augstāk es jums izstāstīju, kādā veidā jūs pieslēdzaties tai iespējai, kuru piešķir jums karmiskās mācības. Nav jēgas bīties no karmas, tāpat, kā arī nav jēgas par zemu novērtēt tās nozīmi, jo karmas atbrīvošana tās patiešām ir atmiņas par savu dievišķību.


Tikko kā jūs izejat mācības, kuras jūs iecerējāt sev kā mazos uzdevumus, pārvarat tos nelielos šķēršļus vai lielos šķēršļus, kurus jūs nosakāt sev uz nākošajiem iemiesojumiem, jūs iegūstat izejas uz paša dievišķības apzināšanos pieredzi. Pārvarot visas šīs mācības, jūs izejat uz tā globālā mērķa izpildīšanu, kuru jūs nospraužat sev uz visu reinkarnēšanās ciklu tajā vai citā Materiālā Visuma vietā. Tādejādi jums patiešām ir iespēja, izejot karmiskās mācības un iemiesojoties reizi pēc reizes, neiestrēgt matērijā uz iemiesojumu nākošo ciklu vai diviem cikliem vai pakļaut savu dvēseli nopietnākiem pārbaudījumiem. Jums ir iespēja, atstrādājot savas karmiskās mācības, iziet pilnībā no cikla un pabeigt tā vai cita sava dievišķā aspekta pētījuma ciklu. Tādejādi, izpildot savu reinkarnāciju ķēdes mērķi, jums ir iespēja aiziet no šīs vietas Materiālajā Visumā. Izpildot savu uzdevumu, jums ir iespēja izvēlēties sev citus pētījuma ceļus, citus eksistences ceļus. Un tā ir liela daudzveidība, kuru jums ir iespēja piešķirt savai dvēselei.


Taču, ja jūs neizejat karmiskās mācības, ja jūs baidāties no tām tā vietā, lai tās pārvarētu un pilnveidotos, aizietu līdz jūsu pētījumu mērķim šeit, jūs tādejādi aizkavējat savu izeju no reinkarnāciju ķēdes un varat iet uz kārtējo ciklu, un tādi piemēri pietiekami bieži ir sastopami. Tāpēc es lūdzu jūs, mani dārgie, attiekties pret karmu ar lielāku cieņu, uzmanību un mīlestību, tā kā visus karmiskos uzdevumus uzstādāt sev jūs kā dvēseles, kad atrodaties ārpus ķermeņa, jo tur jums ir iespēja uztvert sevi bez matērijas, īpaši zema līmeņa matērijas, spiediena uz savu apziņu.


Tagad par to, kā jūs izejat mācības, kuras jūs sev uzstādāt uz kārtējo savu iemiesojumu. Visvieglāk karmiskās atstrādes norit tajā gadījumā, ja jūs iegremdējaties tādos apstākļos, kad jūs pilnībā pieņemat savu dzīvi bez nosodījuma un garīgi attīstāties, kad jūs pieņemat savu dzīvi kā kārtējo mācību. Bet mācību ne soda dēļ, bet pieredzes dēļ, kaut kādu jūsu dvēseles aspektu attīstības dēļ. Taču, nolaižoties matērijā, jūs uzstādāt sev filtru (aizsegu), kurš nedod uzreiz iespēju sazināties tiešā veidā ar jūsu Augstāko Es un tiešā veidā iziet uz šīs planētas apmeklējuma mērķa, konkrēti, jūsu reinkarnāciju mērķa, apzināšanos.


Taču es atgādināšu, ka jūsu dvēsele atrodas jūsu ķermenī, jūsu dvēsele atrodas pie jums, viņa spēj kontrolēt visus procesus. Ja jūs, dzīvojot matērijā, dzīvojot šajā ķermenī, ieklausāties jūsu iekšējā stāvoklī, ja jūs uzticaties tam, ko jūs saucat par intuīciju, ja jūs ieklausāties tajā, ko jūs saucat par sirdsapziņu, ja jūs ieklausāties daudzos citos zvaniņos, kuri skan jūsu iekšienē, ja jūs neaizverat uz tiem acis un ja jūs neatgaiņājaties no tiem, jūs pietiekami viegli un vienkārši izejat visas savas mācības. Un tas ir ideālais variants, kurš, protams, izdodas daudziem no jums ne vienmēr. Pārāk lielu ietekmi atstāj uz jums kolektīvā apziņa un tā viszemākā garīgā krišana, kuru pārdzīvoja cilvēce savā vēsturē.


Taču jūs esat drosmīgas dvēseles, kuras atnākušas izzināt tajā skaitā arī savas iespējas iziet no tik sarežģītām situācijām. Kad jūs nolaižaties šurp, jūs esat pilni pārliecības par to, ka jums izdosies iziet kārtējo mācību, un jūs esat pilni optimisma šajā sakarā. Taču mēdz būt tādas situācijas, kad, nolaižoties reizi pēc reizes, jūs aizmirstat par to, kā dēļ jūs šurp nācāt, un jūs ļoti aktīvi sākat nodarboties ar spēlēm matērijā un ieiet tajos garīgajos izkropļojumos, kuri eksistē sabiedrībā. Un tad jūs ļoti stipri sākat novirzīties no Visuma eksistences garīgajiem principiem. Tādā gadījumā jūs sastrādājat jaunu karmu un nelielos ātrumos atstrādājat to karmu, ar kuru jūs atnācāt uz šo iemiesojumu.


Kādi mehānismi eksistē, lai paātrinātu jums šos procesus? Vispirms, jūs kā dvēseles ļoti labi zināt visus šos procesus, es uzskaitīšu dažus no tiem. Viens no tādiem svarīgiem momentiem, kuru pielieto dvēseles, ir tas, ka viņas atnāk iemiesojumā ar citām dvēselēm, apvienojas ģimenēs, kurās tās piedzimst. Jūs atnākat, jau vienojušies par lomām, kuras jūs spēlēsiet. Un visbiežāk tie ir zināmi pārbaudījumi, kurus jums nepieciešams iziet kā dvēselēm, mācības, kuras jums vajag iziet kolektīvi. Ļoti bieži jūs apvienojaties ne tikai tam, lai kāds viens spēlētu lomu priekš visiem. Visas dvēseles apvienojas tādā veidā, lai katra varētu iziet mācības, tuvas pēc būtības lomas, kuras nepieciešams nospēlēt. Tas ir viens no variantiem, kuru ļoti aktīvi izmanto dvēseles.


Cits variants, kuru aktīvi izmanto dvēseles, tas ir tas, ko jūs saucat par “karmisko mezglu”. Jūs reizi pēc reizes iemiesojaties ar vienām un tām pašām dvēselēm, vienā un tajā pašā ģimenē, vienā un tajā pašā kolektīvā, tikai jūs maināties šajos iemiesojumos ar lomām. Un, ja, pieņemsim, viena dvēsele iepriekšējā iemiesojumā pieļāva garīgas kļūdas ilgstoši attiecībā pret citu dvēseli un caur viņu izdarīja dievišķo Likumu pārkāpumu, tad jūs varat nākošajā iemiesojumā apmainīties ar lomām un varat uzņemties vairs ne tā cilvēka, kurš dara pāri un pieļauj kļūdas lomu, bet jaunajā iemiesojumā nospēlēt jau tā lomu, kuram dara pāri. Un tādejādi, izrādoties pilnīgi pretējā situācijā, jūs jau savā iekšienē izprotat tās sāpes, kuras, pieņemsim, jūs nodarījāt otrai dvēselei, veicot tās vai citas darbības, kuras veda pie sekojošas labošanas nepieciešamības.


Cita situācija, kura arī diezgan bieži rodas ir, kad jūs lietojat to mehānismu, kurš nepieciešams jums ļoti ātrai pieredzes iziešanai. Un šis mehānisms ir ciešanas, kuras jūs apzināti plānojat uz nākošo savu dzīvi. Fiziskā ķermeņa ciešanu ceļā, kaut kādu smagu traumu ceļā, kuras jūs iegūstat no bērnības, piemēram, jūs iegremdējat sevi tādā vidē, kad jums nākas pastāvīgi pārvarēt daudz eksistences sarežģījumu šajā pasaulē. Tad jūs ierobežojat sevi ar kaut kādām šīs pasaules izzināšanas iespējām, kuras eksistē caur jūsu ķermeni, un tas sagādā ciešanas. Tādu variantu pielieto galējā gadījumā dvēseles pēc tam, kad tika pieļauta kaut kāda smaga kļūda, kura izsauca tādas labošanas nepieciešamību.


Man ir jāatgādina jums atkal, mani dārgie, tad kad jūs atrodaties ārpus ķermeņa, ārpus ķermeniskās pieredzes, jūs pilnīgi citādi raugāties uz tiem notikumiem, kuri notika ar jums, kad jūs atradāties ķermenī. Jūs vērtējat tos kā tīra dievišķa dvēsele, kura ļoti bieži raud un cieš, skatoties uz visu to dzīves pieredzi, uz visām savām reakcijām, uz visām savām kļūdām, kuras viņa ir pieļāvusi, ķermenī atrodoties. 

Man tāpat ir jāsaka jums, ka eksistē arī tā saucamie reabilitācijas centri, kuros dažreiz nonāk dvēseles, pēc tam, kad viņas caurskata savu pašas dzīvi, kura ir pagājusi viņām kārtējā iemiesojumā. Un tās brūces, kuras iegūst dvēseles, izejot, lūk, tādu pieredzi, tās nākas dažreiz enerģētiski ārstēt. Viss tas tiek darīts pēc saskaņošanas ar pašu dvēseli. Un dvēsele visādā veidā tiecas patiesi izlabot tās kļūdas, kuras tika pieļautas. Viņas izdomā sev arvien jaunus un jaunus pārbaudījumus un drošinošus variantus tam, lai ietu kārtējā inkarnācijā un izlabotu savas kļūdas. Vienojoties, aizejot iemiesojumā, ar saviem sargeņģeļiem, ar saviem Skolotājiem par to, lai viņi visādā veidā kaut kādu būtisku noviržu no garīgajiem Likumiem gadījumā, piešķirtu viņai ļoti sarežģītus pārbaudījumus ceļā, un eņģeļi izpilda šos rīkojumus priekš jums.


Jūs, atrodoties šajā ķermenī, bieži uztverat to kā traģēdiju. Patiesībā jums ir jāuztver tas kā unikāla iespēja, kuru piešķir pēc jūsu dvēseles lūguma tie spēki, kuri palīdz jums iziet šeit pieredzi. Un šajā gadījumā es runāju par eņģeļiem, kuri sarīko jums visus šos pārbaudījumus, kuri piespiež jūs apstāties tajos pārkāpumu ciklos, kurus jūs veicat kārtējā iemiesojumā, kuri aptur jūs un piespiež jūs aizdomāties par jūsu dzīves jēgu, par jūsu dzīves mērķi. Kuri piespiež jūs ieskatīties jūsu sirds iekšienē, kuri piespiež jūs atiet no sabiedrības domāšanas shēmām un pāriet pie sazināšanās ar savu dvēseli, pāriet pie savas intuīcijas.


Ir ļoti daudz variantu, viens no variantiem, starp citu,  ir tas, kurā dvēseles dažreiz iegremdē sevi matērijā, lai izietu tumšu pieredzi. Tas ir ļoti sarežģīts variants, kurš ļoti rūpīgi tiek izstrādāts, to izseko jūsu Skolotāji, jo tumšās pieredzes iziešana tas ir stiprs veids kā atkal izpausties Gaismā ar jaunu pieredzi un jaunām iespējām, kuras parādās dvēselei pēc šīs pieredzes iziešanas. Lieta tā, ka jebkura dvēsele, kā es esmu teicis jau jums vairākkārt, ir gaiša un dievišķa. Viņa pēc savas būtības ir Radītāja enerģijas daļa, bet Radītājs ir Mīlestība, beznosacījuma Mīlestība. Tumšā pieredze pēc savas būtības ir pretīga jebkurai dievišķajai dvēselei, taču viņa saprot, ka šīs pieredzes iziešana palīdzēs viņai apzināties tumšās izvēles jēgu un nonākt pie apzinātas izejas uz savas dievišķuma apzināšanos, un tādā veidā pārtraukt būtisku novirzi Visuma garīgo Likumu pārkāpumu sfērā kārtējā iemiesojuma laikā.


Kā jūs varat atstrādāt karmu, un kādā veidā tas notika un notiek tagad. Pēc karmiskā Likuma to karmisko programmu, kuru izvēlējās sev dvēsele pirms iemiesojuma, organizēja tie spēki, kuri uzmana jūs šeit, kuri rīko jums tos vai citus pārsteigumus, to vai citu sabiedrību, eksistences apstākļus matērijā, kurā jūs eksistējat. Viss tas ir jūsu mācības, kuras ir izvēlējusies jūsu dvēsele. Ar viesiem šiem saviem apstākļiem jūs jau atstrādājat karmu, eksistējot tajā vai citā ģimenē, tajā vai citā reģionā, nodarbojoties ar to vai citu darbu. Tādejādi, neatkarīgi no jūsu prāta ietekmes, jūs tā vai citādi jau atstrādājat karmu ar savu pieredzi kārtējā iemiesojumā. Taču jūs vienlaicīgi, protams, varat nopelnīt jaunu karmu, šī karma var būt gan liela, gan maza, tā var būt pilnīgi dažādas kvalitātes. Un tad jūsu dvēsele, un viņai arī šim gadījumam ir iedarbības sviras, pasūta saviem Skolotājiem un eņģeļiem kaut kādus nopietnākus pārbaudījumus vai eksistences apstākļu maiņu tam, lai atstrādātu to vai citu mācību.


Vai var modelēt situāciju prātā? Situācijas modelēšana prātā neko pēc savas būtības būtisku nedod karmiskās mācības iziešanai. Jebkuras karmiskas mācības noteikums ir tāds, ka jūs, iegremdējoties kārtējā iemiesojumā, nezinot, kādu karmisko uzdevumu jūs izpildāt. Jūs ievietojat sevi tādos apstākļos, kad ik dienu, ik stundu, ik minūti jūs veicat to nepieciešamo izvēli, kuru izdarāt tajos vai citos apstākļos, izejot situāciju daudzkārtīgi, vai jums ir pietiekami iziet to pavisam īsā laikā un izlabot to. Esiet uzmanīgi pret savu dzīvi, tāpēc ka pati dzīve piešķir jums mācības. Un, ja jūs apzināti attieksieties pret šīm mācībām, tad tās jūs iziesiet pietekami viegli, jūs iziesiet savu ceļu pēc visoptimālākā scenārija, kuru uzrakstījusi jums jūsu dvēsele.


Kad jūs nolaižaties šurp un uzņematies kaut kādus karmiskos uzdevumus, jūs lieliski zināt, ka jūs spējat tikt galā ar šiem apstākļiem un pilnībā izlabot visus karmiskos parādus, kuri jums bija iepriekšējos iemiesojumos. Jūsu uzdevums ir prast ieraudzīt, izdzirdēt un pareizi novērtēt šīs jūsu dzīves mācības, un tad jūsu ceļš būs patiešām visoptimālākais un visvieglākais. Samierināšanās ar dzīves apstākļiem tas, šķiet, ir tas vārds, kurš palīdzēs jums saprast jūsu iemiesojumu un tajā skaitā jūsu karmisko atstrāžu būtību. Karmiskās atstrādes šajā gadījumā norit diezgan viegli un ātri, no uztveres ir atkarīga jūsu dzīve, cik ātri jūs izejat savas karmiskās mācības.


http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/o_karme/7-1-0-268


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/02/16