Erceņģeļi

2. daļa - nobeigums


Un tā, mēs pārejam pie Erceņģeļu Kalpošanas sfēru raksturojumiem.


Ercenģelis Mihaēls. Tas ir Erceņģelis, kurš Kalpo uz Pirmā Stara, Zilā Stara. Ercenģelis, kurš ir galvenais Erceņģelis uz šīs planētas no galveno skaita. Stars, uz kura viņš Kalpo ir aizsardzības un varas stars. Visus Erceņģeļus, tāpat ir jāsaka, pavada arī Arhejas, kuras realizē dvīņu liesmas saikni, pastiprina vīrišķo aspektu ar sievišķo aspektu. Katrs no Erceņģeļiem strādā pārī, Erceņģelis Mihaēls strādā pārī ar Arheju Ticību. Vārds Mihaēls nozīmē “Tas, kas rīkojas kā Dievs”. Pirmkārt Erceņģelis Mihaēls ir spēcīgākais un ļoti skaists Ercenģelis, kurš simtiem reižu ir nolaidies šurp caur Svēto Garu tieši iemiesotos cilvēkos, tādejādi tuvu caur viņiem ir iepazinies ar eksistences apstākļiem matērijā. Erceņģelim Mihaēlam tāpat ir kā vēstneši šeit ļoti daudz dvēseļu, kuras ļoti pareizi ģeometriski ir sadalītas uz planētas. 


Caur viņām tiek pārvadīts viņa Kalpošanas Stars matērijas blīvumā. Pārvalda Erceņģelis Mihaēls leģionus Eņģeļu, apbrīnojami skaistu Eņģeļu, kurus sauc vēl par leģionu “zilais zibens”, kuri ir visu cilvēku aizstāvji pret jebkura veida tumšo spēku uzbrukumu. Šie Eņģeļi var strādāt līdz pat planētas astrālajam slānim un sniegt palīdzību visiem, kas pie viņiem vēršas, uzvarot tumšo spēku ar savu dievišķo enerģiju spēku, kuras viņi nes caur sevi. Vēl viena velte, kuru var palūgt un nopelnīt pie Erceņģeļa Mihaēla, ir – zilās liesmas šķēps. Tas ir šķēps, kurš ir spēcīgākais ierocis pret tumsas spēkiem, saskaroties ar šo šķēpu, tumsa izšķīst, zaudējot savu spēku, tā vienkārši pazūd. Tādejādi pazūd tā problēma, kura eksistēja tajā vai citā vietā ap jums vai jūsu pilsētā, valstī. Taču zilās liesmas šķēpu, protams, nedod tiem, kuri nav gatavi pārvaldīt tādu ieroci. Šo ieroci nevar pārvaldīt agresīvs cilvēks, kurš vēlas sajust savu varu un kuram piemīt personiskā ego raksturojumi un īpašības. Ar šo zilās liesmas šķēpu apveltī tos cilvēkus, kas pirmkārt Kalpo uz Erceņģeļa Mihaēla Stara un kam piemīt visas nepieciešamās īpašības Kalpošanai uz šī Stara. 


Viņi tāpat, kā Eņģeļu leģioni, aktīvi cīnās ar tumsas izpausmēm uz šīs planētas. Erceņģelis Mihaēls ir Kristus Enerģijas atspulga katrā cilvēkā, kas šeit ir iemiesots, aizsargātājs. Visiem, kas ir pieņēmuši Kristus Enerģiju, kas nes šīs enerģijas daļiņu sevī, kas patiesi vēlas savienojumu ar šo enerģiju, pauž sevī Kristus apziņu, momentāni nonāk Erceņģeļa Mihaēla aizsardzībā. Nākošā velte, kuru var palūgt Erceņģelim Mihaēlam ir tā saucamais “neredzamības apmetnis”, un otrs ietērps, kuru var nosaukt par “zilajām mirdzošajām bruņām”. Viens vai otrs var tikt jums Erceņģeļa Mihaēla dāvāts, ja Viņš uzskatīs to par iespējamu un ja tas netiks izlietots kaut kādām graujošām lietām. Neredzamības apmetnis var jūs pilnībā paslēpt no tumšajiem spēkiem, bet zilās bruņas, kuras jūs uzvilksiet, palīdzēs jums būt pilnīgi neievainojamam, atrodoties lielā tumšo spēku pulkā, no kuriem jūs aizsargājat vājos un nelaimīgos. Šo velšu lietošana piešķir jums neticamus spēkus šī darba veikšanai. 
Vēl viena velte, kuru piedāvā Erceņģelis Mihaēls visiem, kuri vēlēsies, tas ir tā saucamais “Ticības Mirklis”. 

Tas ir veids nostiprināt sevī Ticību paša dievišķībai, visas pasaules iekārtojuma dievišķībai, tas ir veids atbrīvoties no visām bailēm, tajā skaitā atbrīvoties no karmas bailēm. Atbrīvošanās tajā skaitā arī no pašas karmas, – tā arī ir viena no veltām, kuru var iegūt caur Ercenģeli Mihaēlu. Notiek tas sekojošā veidā: Jūs vēršaties pie Ercenģeļa Mihaēla un lūdzat paņemt visas jūsu bailes un attīrīt jūs no visām negatīvajām izpausmēm, kuras periodiski parādās jūsu domās caur jūsu zemes ego, jūs lūdzat viņu nomainīt šīs bailes ar Ticības Momentu. Tādejādi Erceņģelis Mihaēls ar Eņģeļiem spēj pastrādāt un attīrīt jūsu auru, attīrīt jūsu lauku, atbrīvot jūs no bailēm un palīdzēt jums iegūt un pastiprināt Ticību visu radījumu dievišķībai, jūsu paša dievišķībai, visa, kas eksistē apkārt jums, dievišķībai. Tas palīdzēs nostiprināt jums tāpat jūsu Gara Spēku.


Erceņģelis Jofiēls kalpo uz Otrā Stara, kurš ir vieduma un apgaismības Stars, tas ir dzeltenās krāsas Stars. Erceņģeļa Jofiēla Arheja ir Kristīne. Šī Erceņģeļa vārds nozīmē “Dievišķais Skaistumu”. Ko jūs varat iegūt no šī lieliskā Erceņģeļa, ko jūs varat viņam lūgt, kāda ir viņa Kalpošanas sfēra? Pirmkārt, viens no viņa Kalpošanas aspektiem ir Dieva mistēriju noslēpumu atklāšana, notiekošo parādību, kuras notiek atklāsmju vai ļoti skaidru izpausmju un apzināšanās jūsu galvā, jūsu domās, slepenās jēgas atklāšana jums, jūsu apziņai. Ercenģelis Jofiēls tāpat ir jebkuras divkosīgas dabas atmaskotājs, viņš ir visu cilvēku un tumšo spēku noziegumu atmaskotājs. 

Kad jums ir nepieciešams tikt skaidrībā savā iekšienē ar kaut kādu situāciju, kurā jūs esat nonākuši, kura jums ir ļoti nesaprotama un nomoka, jūs vienmēr varat vērsties pie šī Erceņģeļa pēc palīdzības dot jums notiekošo notikumu slepenās jēgas atklāsmi, parādīt jums šo notikumu īsto cēloni un to slepeno jēgu. Vēršoties pie Erceņģeļa Jofiēla, jūs varat atbrīvoties no liela skaita neziņas, no liela skaita aplamu priekšstatu par visu Visumu. Viņš palīdzēs jums nostiprināt un attīstīt jūsu personīgo apzināšanos par jūsu eksistēšanu Dievā, jūsu vienotību ar Viņu. Tādejādi, sazinoties ar Erceņģeli Jofiēlu, jūs iegūsiet viedumu, apskaidrību un izglītotību. Tas ir tas, kas dod mieru un viedumu caur jūsu apziņas stāvokli.


Erceņģelis Samuēls. Tas ir Trešais Kalpošanas Stars, Rozā Stars, kurš ir Mīlestības, līdzcietības un žēlsirdības Stars. Šī Erceņģeļa vārds nozīmē “Tas, kurš meklē Dievu”. Tā ir tās Kalpošanas būtība, kuru veic Erceņģelis Samuēls un viņa Eņģeļu leģioni. Tās ir arī to iemiesoto dvēseļu, kuras strādā uz šī Stara, Kalpošanas būtība. Erceņģeļa Samuēla un viņa Arhejas Mīlestības galvenais uzdevums un galvenais mērķis – Mīlestības liesmas palielināšana cilvēku sirdīs. Apmācīšana radošo spēku pareizā izmantošanā tā arī ir šī Erceņģeļa Kalpošanas joma. Jūs vienmēr varat vērsties pie Erceņģeļa Samuēla, lai viņš palīdzētu jums sajust Mīlestību pret pasauli un pret sevi jūsu sirdī, atklāt visas iespējas šīs Mīlestības nostiprināšanai jūsu sirdī, lai jūs sajustu šo Mīlestību un spētu šo sajūtu attīstīt savā sirdī, nest jebkurai dzīvai daļiņai jūs aptverošajā telpā, nest to visiem dievišķajām radījumiem, tajā skaitā cilvēkiem, kuri ir ap jums. 

Erceņģelis Samuēls tāpat palīdz attīstīt jūsos žēlsirdības īpašības, līdzcietības un rūpju par tuvāko īpašības. Viņš izdziedina smalko ķermeņu slāņus, atšķetina reizēm ļoti sarežģītas cilvēku savstarpējo attiecību problēmas, tajā skaitā arī ģimenes problēmas. Vēršanās pie Erceņģeļa Samuēla šajos jautājumos būs tieši tas svarīgais moments, kurš ļaus jums pamodināt Mīlestības stāvokli jūsu sirdī, ļaus jums pavisam citādi paskatīties uz jūsu savstarpējām attiecībām, nodzēst cietsirdību, paust žēlsirdību un līdzcietību pret visiem cilvēkiem un pret visām būtnēm, kuras ir ap jums. Ļaus jums palīdzēt sajust Mīlestību, pašiem izdziedināties šajā Mīlestībā, tajā skaitā Mīlestībā pret sevi kā dievišķu radību, un izdziedināt ar Mīlestību savu dzīvi.


Erceņģelis Gabriēls, Ceturtais Kalpošanas Stars, Baltais Stars. Šis Erceņģelis un Arheja Cerība Kalpo uz šī harmonijas un tīrības Stara. Vārds Gabriēls nozīmē “Dieva Vēstnesis un Dieva Harmonija”. Erceņģelis Gabriēls vienmēr ir piederējis tiem Erceņģeļiem, kuri nesa šurp Labās Vēstis no augstākajām hierarhisjas struktūrām un uzturēja uz planētas harmoniju un tīrību. Erceņģeļa Gabriēla uzdevums ir apsargāt Sākotnējo Šķīstību Dieva-Nodomam, kurš tika ielikts šīs planētas eksistences programmā, atbalstītu šeit neizkropļotu, šķīstību un tīrību, harmoniju galvenā dievišķā mērķa attiecībā pret šo planētu izpildīšanai. To visu Erceņģelis Gabriēls ar savu Arheju uztur, pateicoties attiecību, pirmkārt attiecību starp vīrieti un sievieti, attieksmes pret bērnu, tīrības aizsardzībai. Ja jums nepieciešams harmonizēt jūsu attiecības ar otru pusi vai harmonizēt jūsu attiecības ar bērnu, jūs vienmēr varat vērsties pie Erceņģeļa Gabriēla un Arhejas Cerības pēc palīdzības jūsu attiecību attīrīšanai no visa negatīvā, šo attiecību harmonizēšanai un tīrības iegūšanai. 

Erceņģelis Gabriēls palīdz arī bērniem, palīdz jaunajām dvēselēm, kuras piedzimst šeit. Viņš palīdz dvēselēm, kuras nolaižas uz šo pasauli, no ieņemšanas brīža paust visaugstākās savas īpašības, paust visaugstākās īpašības kauzālajam ķermenim, kurš nes visu dvēseles skaistumu un sākotnējo dievišķo nevainojamību. Periodiski Erceņģelis Gabriēls ir Pasludinātājs, atnes Vēstis no Dieva, taču viņš dara to ne tikai caur sevi un viņa Stara kalpotājiem. Viņš palīdz tāpat visiem gribētājiem tiekties un kļūt par Dieva Balsi, palīdz, vēršoties pie viņa, sazināties ar dažādiem Svētajiem, kuri kaut kad ir izpauduši sevi uz šīs planētas. Viņš palīdz nodrošināt šo saikni, nodrošināt sazināšanos ar Svētajiem un tām dvēselēm, kuras, dzīvojot šeit, ir paudušas tīrību, harmoniju un augstākās dievišķās īpašības caur sevi.


Erceņģelis Rafaēls, Piektais Kalpošanas Stars, Zaļais Stars. Arheja – Marija, kura ir Jēzus māte. Šis Stars ir patiesības un veseluma Stars, izdziedināšanas un patiesības Stars. Erceņģelis Rafaēls, viņa vārds nozīmē “Dieva Dziedniecība”, ir tas, kas pārvada dziedinošās dievišķās enerģijas un caur kuru tiek veiktas dziednieciskas funkcijas, kā dvēseļu, jūsu smalko ķermeņu dziedniecība, tā arī jūsu fizisko ķermeņu dziedniecība. Erceņģelis Rafaēls vispirms piedāvā izmantot Violetās Liesmas universālo enerģiju jūsu smalkā ķermeņa visu piesārņoto struktūru izdziedināšanai, ar attīrīšanu līdz jūsu fiziskajam ķermenim. Violetās Liesmas piesaukšana – tā ir tā iespēja, kura ir piešķirta katram no iemiesotajiem cilvēkiem uz šīs planētas šajā laikā. Tiek nodrošināta un virzīta šurp šī dievišķā Liesma ar spēcīgāko attīrošo spēku, nostiprināta šeit ar Svēto Garu. 

Katrs var izmantot Violeto Liesmu, lai veiktu totālu attīrīšanos no jebkuriem piesārņojumiem, kuri ir notikuši visos jūsu ķermeņa līmeņos. Erceņģelis Rafaēls tāpat piedāvā citus izdziedināšanas veidus, ne tikai ar Violeto Liesmu, pie kam šī izdziedināšana tiek veikta DNS līmenī. Jo augstāk ir jūsu apziņa, jo aktīvāk notiek izdziedināšana, šī izdziedināšana tiek veikta līdz jūsu ķermeņa DNS līmenim. Norit šī izdziedināšana no augšas dievišķo enerģiju pienākšanas ceļā. Erceņģelis Rafaēls piedāvā tādu metodi (domformu) tādai attīrīšanai: noskaņojies un piesaucis Viņu un Viņa Eņģeļus patiesā Mīlestībā un Ticībā, ievieto sevi iekšienē baltu, ļoti spilgti mirdzošu sfēru, kurai augšā atrodas nākošā spoži-gaišzila sfēra ar safīra nokrāsu. Šī baltā sfēra pauž attīrīšanu, pārveidošanu un transformāciju līdz DNS līmenim, bet gaišzilā sfēra ir Dieva Aizsardzība un Viņa Gribas apstiprināšana šajās attīrīšanā un pārveidojumos. Virs šīs gaišzilās parādās smaragdzaļa sfēra (sirds krāsā), šī sfēra nodrošinās jūsu pārveidojumu saglabāšanu, nodrošinās jūsu Gara veselumu matērijā, nodrošinās jums harmonisku izdziedināšanu visos līmeņos caur Garu. 

Caur jums Gars ir iegājis matērijā, iegājis jūsu ķermenī. Erceņģelis Rafaēls tāpat piedāvā attīrīšanu un izdziedināšanu jūsu trešajai acij, tai acij, kura vienmēr nodrošināja cilvēces (līdz krišanai) tiešu kontaktu, tiešu saikni ar augstākajām dievišķajām struktūrām. Šī acs tagad ir aizvērta vairumam cilvēkam. Erceņģelim Rafaēlam var lūgt trešās acs attīrīšanu un izdziedināšanu. Šī attīrīšana un izdziedināšana modinās jūsos intuitīvo uztveri, vērīgumu melu un Patiesības atšķiršanā, prasmi redzēt lietu būtību, lietu dabu. Tas pavirzīs jūs prasmē ļoti smalkās vibrācijās just pasauli apkārt jums, just to visā tās pilnībā, skaistumā un harmonijā, un tādejādi pilnībā mainīt izkropļoto pasaules uztveri, dziedināt tajā skaitā arī svarīgāko jūsu ķermeņa funkciju, attīrīt un izdziedināt jūsu trešo aci.


Erceņģelis Uriēls, Sestais Kalpošanas Stars, Zelta Stars. Arheja – Aurora. Tas ir miera, draudzes ganīšanas un kalpošanas Stars. Tas ir Pasaules Liesmas Glabātāju Stars, Erceņģeļa Uriēla Vārda Nozīme – “Dieva Liesma”. Tā ir tā Liesma, kura uztur saprātīgo dzīvību uz šīs planētas, tā ir tā Liesma, kura veicina cilvēka Gara uzturēšanu un attīstību uz šīs planētas. Dieva Liesmas uzturēšana un tās glabāšana ir ļoti svarīga šī Erceņģeļa funkcija, un, pateicoties viņam, dzīve uz šīs planētas turpinās, turpinās attīstība, neskatoties uz visām grūtībām, ar kurām saduras šī planēta savā vēsturē. Jūs varat vērsties pie šī Zelta Stara un Erceņģeļa Uriēla, lai atšķetinātu kaut kādus pareģojumus vai kaut kādus pareģojošus sapņus vai zīmes, kuri ir atnākušas jums jūsu dzīves laikā. 

Tāpat Erceņģelis Uriēls uztur Svētā Gara Veltes, Svētā Gara saikni ar šo planētu, Violeto Liesmu, kura ir pieejama visiem šajā laikā. Erceņģelis Uriēls tāpat pavada dvēseles uz tiesu un ir dievišķā Taisnīguma garants, caur viņu Dievs īsteno Klātbūtni un nodrošina kontroli pār iekšējo tiesu, kuru veic dvēseles, kad atstāj šo ķermeni. Jūs varat palūgt Erceņģelim Uriēlam iemācīt jūs uzturēt šo Liesmu jūsos jūsu sirds līmenī un vietā, kuru sauc “Trīskāršā Liesma” un kurā tagad jums augšāmcelšanās procesā parādās Dieva Liesmas jauni aspekti, jaunas lapiņas. Jūs tāpat varat lūgt Erceņģeli Uriēlu un Auroru attīrīt jūsu apziņu no dažādiem netīrumiem, nepatiesiem priekšstatiem un atgriezt jūs pie Dieva-klātbūtnes, atgriezt jūs pie apziņas, ka Dievs pastāvīgi ir bijis jūsos klātesošs  un nekad nav jūs atstājis. 

Šī jūsu apziņas attīrīšana aizved jūs pie tās sapratnes, ka Dievs ir jūsu iekšienē un jūs Dievā, ka jūs esat nesaraujami jēdzieni, nesaraujamas komponentes, kuras ārkārtīgi Mīl viena otru un vienmēr ir Mīlējušas. Viņš piedāvā arī jums vērsties pie viņa, lai atbrīvotos no dažādām bailēm, un aicina izmantot Viņa piedāvāto no  metodi kā atbrīvoties no bailēm. Viņš piedāvā uzlikt roku sirds rajonā, kreiso roku virsū labajai, tādā veidā ar tādu roku uzlikšanu savienoties ar savu sirdi patiesi un bez saspringuma, pēc tam, noņemot rokas, pastiept tās uz priekšu un bez saspringuma turēt tās sev priekšā ar plaukstām uz augšu, izveidojot kaut ko līdzīgu kausam. 

Elpojot mierīgi un dziļi, tajā brīdī vajag maigi vērsties pie savas dvēseles un vērsties pie sava ķermeņa, palūgt bailes, kuras ilgi moka jūs, apklust un atstāt jūs, un tas notiks. Piesauciet Erceņģeli Uriēlu palīgā jums, un viņš palīdzēs jums veikt šo atbrīvošanās no bailēm procesu. Jūs sajutīsieties drošībā, jūs sajutīsieties ielenkts ar ļoti maigām, skaistām un mīļām Uriēla un Auroras enerģijām, kuri ar Mātes un Tēva maigumu uzņemsies aizbildniecību pār jums, atbrīvos jūs no visām bailēm, kuras moka jūs tajā brīdī.


Ercenģelis Zadkiēls, Septītais Kalpošanas Stars, brīvības Stars. Vārda nozīme – “Dieva Taisnprātīgums”. Tā ir tā Radītāja īpašība, kuru nes šis Erceņģelis un viņa Arheja Ametista. Tas ir Stars, kurš uztur, virza un apmāca gara alķīmijai, jūsu karmas trnasmutācijai, piedošanas Stars, taisnīguma Stars. Stars, kurš palīdz jums veikt ļoti dziļus pārveidojumus sevī. Erceņģelis Zadkiēls piedāvā jums palīdzību mūžīgās Brīvības iegūšanā, viņš piedāvā jums atbrīvoties no jebkuras iekšējas atkarības, atkarības no kaut kādiem apstākļiem, atkarības no cilvēkiem, kuri ir ap jums un kuriem uz jūsu brīvību ir kaut kāda ietekme. 

Runa iet par jūsu kā dvēseles patieso brīvību, par jūsu brīvprātīgu piederību tikai Dievam un nekam vairāk. Erceņģelis Zadkiēls piedāvā palīdzību personīgā jūsu atbrīvošanā, jūsu personīgās brīvības iegūšanā, bet pēc tam ar viņa palīdzību jūs spēsiet palīdzēt citām dvēselēm iegūt šo iekšējo brīvību, brīvību ģimenē, jūsu dzīves vietās, jūsu valstīs un uz visas planētas. Erceņģelis Zadkiēls tāpat aktīvi izmanto un palīdz nostiprināt šeit uz planētas Violeto Liesmu, atvestu šurp ar Svētā Gara palīdzību, un aktīvi izmanto to kā visa nepatiesā un traucējošā universālu šķīdinātāju, transmutācijai, gara iekšējai alķīmijai, tajā skaitā jūsu karmas un karmisko atstrāžu transmutācijas paātrināšanai. 

Erceņģelis Zadkiēls tāpat vienmēr atbalstīs jūsu vēlēšanos vērot dzīvi no paša augstākā, paša lieliskākā, paša pilnīgā priekšstata par jebkuru daļiņu dzīvē, kura ir ap jums, palīdzēs jums iegūt dievišķo Patiesību nevainojamu redzējumu. Tas viss ir gara alķīmijas elementi un patiesas brīvības iegūšana. Jūsu dvēseles brīvības caur jūsu garu un apvienošanos ar jūsu Avotu, ar jūsu Pirmcēloni, apvienošanos ar Radītāju, kura nodrošinās jums pilnīgu un neierobežotu visu jūsu labāko īpašību izpausmes brīvību.


Mēs pabeidzām tagad apskatīt Galveno Septiņu Staru Erceņģeļus. Tie ir tie Erceņģeļi, ar kuriem var strādāt visi bez izņēmuma planētas iedzīvotāji. Nākošie Erceņģeļi (5+1) izpauž Spēku pamazām caur Gaismas Darbiniekiem un nodrošina pārmaiņas, notiekošas uz Zemes šajā laikā – apziņas transformācijas un augšupcelšanās laikā. Vienlaicīgi šie Ercenģeļi daudzkārtīgi pastiprina galveno Septiņu Ercenģeļu Staru Spēku.


Erceņģelis Amiriēls. Tas ir Astotais Ercenģelis, kurš parādījās sakarā ar visu dvēseļu reinkarnāciju cikla pabeigšanu uz šīs planētas, sakarā ar planētas augšupcelšanos. Astotais Kalpošanas Stars, kuram ir ļoti spoža starojuma intensīvi balta nokrāsa ar varavīkšņainu mirdzumu. Tas ir kosmiskās klātbūtnes Budu un Māšu Stars, tas ir Stars, ejošs tieši caur Sanat Kumaru, tas ir septiņu Svēto Kumaru Stars. Vārda nozīme – “Gara Spēks”. Šis Erceņģelis ir tas, kurš apvieno visus Septiņus Kristus-esības Starus uz šīs planētas, viņš apvieno Dzīves Grāmatas Septiņus Zīmogus. Viņš pārvalda visu septiņu galveno čakru jūsu ķermenī visus septiņus Zīmogus, kurus apstiprina un nostiprina iepriekšējo septiņu Erceņģeļu visu Kalpošanas Staru dievišķais spēks. 

Tas ir tas Ercenģelis, kurš atbalstīja tos 144 tūkstošus, atnākušus caur Sanat Kumaru šurp, kuri atbalstīja planētu augšāmcelšanās un kvantu pārvietojuma uz jauna matērijas un apziņas līmeni. Šo Erceņģeli var piesaukt tikai Gaismas Darbinieki, kuri ir izgājuši augšāmcelšanos un kuriem ir apziņas līmenī, kas ir ne mazāks kā 10. Ar viņa palīdzību var iegūt zināšanas par Pieciem Slepenajiem Stariem, par pieciem Erceņģeļiem, kuri nostājās papildus dievišķo enerģiju pārvadīšanai šurp. Tādejādi var palielināt savu Spēku Dievā tam, lai veiktu visas izmaiņas uz planētas. 

Šis Ercenģelis atbalsta visus Gaismas Darbiniekus, kuri veic savu Kalpošanu dažādās formās un uz dažādiem Stariem. Viņš atbalsta visus, kas būvē daudzos Ēteriskos Tempļus uz planētas, visus, kas palīdz Gajai veikt iekšējos pārveidojumus, palīdz viņai viņas smalko struktūru kristalizācijā, visai sarežģītajai Viņas smalko ķermeņu sagatavošanai augšāmcelšanai. Viņš palīdz visiem, kas izmanto Dievišķās Radīšanas intensīvās Enerģijas, izmanto Dieva Spēku jaunas realitātes radīšanai uz šīs planētas. Viņš nodrošina Augšāmcelšanās Enerģiju atnākšanas intensitāti un tiešu palīdzību planētai caur visiem Gaismas Darbiniekiem.


Erceņģelis Melhisedeks. Ir palīg-Staru Devītais Erceņģelis. Kalpošanas Stars spoži-gaišzilā mirdzumā, ar ļoti intensīvu Gaismu. Šis Erceņģelis pieder Ercenģeļiem, Kalpojošiem Planetārajam Logosam, ir izpausme Dieva Spēkam Radīšanā. Erceņģelis Melhisedeks nostiprināja savu enerģiju, savu Staru, 2007. gada 19.un 20. martā. Var tikt visu Gaismas Darbinieki piesaukts, kas izgājuši augšāmcelšanos augstāk par 9 apziņas līmeni, Patiesības Dievā izzināšanai, planetāro Patiesību un šīs planētas vēstures izzināšanai. Var tikt piesaukts Gaismas Darbinieku mērķu un uzdevumu izskaidrošanai tajā vai citā viņu piedalīšanās Līdzradīšanas programmās  tieši uz šo realitāti caur šīs planētas smalkajiem plāniem.


Erceņģelis Helioss (Centurioss). Desmitais Kalpošanas Stars. Izpausts, nostiprināts uz planētas no 2009. gada 19.-22. oktobra. Pieder Kalpošanas Saules Logosam Erceņģeļiem. Kalpošanas Stars gaiši-zeltains, ar ļoti blīvu enerģiju, apkārt šim staram varavīkšņaina plata stīpiņa, ļoti spoža, ar atstarojošos mirdzumu. Šis Erceņģelis palīdz Gaismas Darbiniekiem izzināt dievišķās Patiesības par Saules sistēmu, piedalīties tās pārveidošanās procesos, atbalsta ar savām enerģijām Līdzradīšanas procesus, kuri notiek Saules sistēmā. Erceņģelis Helioss ir Pārvaldītājs enerģijām, kuras nāk uz Saules sistēmas augšupcelšanos no Centrālās Galaktiskās Saules.


Erceņģelis Metatrons, ir Vienpadsmitā Stara Ercenģelis, nostiprināts uz planētas 2007. gada 20.-23. oktobrī. Pieder Galaktiskā Logosa Erceņģeļiem. Kalpošanas Stars spoži-zeltains ar rubīna ielāsmojumiem, ar spožu rubīna stīpiņu, pārejošu varavīkšņainā mirdzumā apkārt šim Staram. Erceņģelis Metatrons nodrošina Līdzradīšanas atbalstu un veikšanu Lokālo Zvaigžņu Sistēmu līmenī galaktikas šī sektora ietvaros. Ir Erceņģelis, kurš vienlaicīgi ieņem hierarhisku vienas no Galaktiskās Konfederācijas Padomēm Priekšsēdētāja posteni, ir Materiālā Visuma Galaktikas šī sektora kurators no Garīgā Visuma puses.


Erceņģelis Kalions. Divpadsmitais Erceņģelis, viņa nostiprināšana notika 2010. gada 20.-23 oktobrī. Pieder pie Visuma Logosa Erceņģeļiem. Kalpošanas Stars spoži-zeltains ar ziliem ielāsmojumiem un zilu stīpiņu, pārejošu ļoti sarežģītā Dzīvības Zieda rakstā, zilu un zeltainu pavedienu savijumā, no kuriem nāk spēcīgs varavīkšņains mirdzums. Tas ir ļoti spēcīgs Erceņģelis, kurš atbildīgs par visuma Radījumu Dieva-kārtības uzturēšanu, saikni ar Dibinātājiem, šīs Galaktikas garīgo pārveidojumu atbalstu.


Trīspadsmitā Ercenģeļa Vārds nav izpausts, attēlots tikai kā neparasta Spēka un Skaistuma Dievišķās Gaismas spēcīgākā plūsma.


Mani dārgie, es gribu pasvītrot, ka tos papildus piecus Starus, 6 Ercenģeļus, par kuriem mēs runājām augstāk, var piesaukt tikai tās dvēseles, kuras atrodas aktīvas augšāmcelšanās un apziņas paplašināšanas stadijā, ir izgājušas 9-12 apziņas līmeni un kuras strādā tieši tajās Kalpošanas sfērās, par kurām mēs runājām. Taču jums nav jādomā, ka jūs kaut kādā veidā esat attālināti no tik spēcīgām un stiprām enerģijām, kuras nes caur sevi šie Ercenģeļi. Pie viņiem vēršas tie no jums, kas jau ir gatavi uztvert informāciju ar aktivizētu kvantu apziņu, taču visi pārējie vienādi saņem šo Erceņģeļu Spēku caur Septiņiem Galvenajiem Stariem un Kalpojošiem uz tiem Ercenģeļiem, kuru spēks un iespējas ir pastiprināti daudzkārtīgi. 

Es vēlu jums visiem, mani dārgie, panākumus jūsu pārveidojumos. Ar lielu Mīlestību un godbijību es attiecos pret katru no jums, kas lasa šīs rindas, es esmu pārliecināts par to, ka jūs spēsiet atklāt sev visu jūsu dievišķo dvēseļu skaistumu un mirdzumu, jūs spēsiet ieraudzīt to, atrodoties tieši šajā ķermenī. Tās ir neticamas iespējas, unikālas iespējas, kuras ir jums Radītāja piešķirtas notiekošajos procesos. Jūs spēsiet ne tikai ieraudzīt, bet arī sajust ar katru jūsu ķermeņa šūniņu Radītāja Mīlestību, spēsiet ar prieku un Mīlestību izpaust to šajā pasaulē, aktīvi piedalīties šīs pasaules pārveidošanā. Ar Mīlestību, maigumu un visdziļāko cieņu pret katru no jums.


ES ESMU JEŠUA

Pieņemts 05-07.1.2009 Nika

http://preobrazenie.ucoz.ru/publ/arkhangely_chast_1/7-1-0-266


Tulkoja Jānis Oppe
Pievienots: 2012/02/15